PRESS RELEASE M.J. MAILLIS GROUP: 1st half 2014 Financial Results (for the period 01.01.2014 – 30.06.2014) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Αποτελεσματα 1ου εξαμηνου 2014 (για την περιοδο 01.01.2014 – 30.06.2014)

August 29, 2014. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field of secondary packaging listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 30 June 2014.

Highlights:

The increase in Gross Margin by about 2 percentage points, as a result of production improvement programs and the positive effect of exchange variances were the main factors that led to an increase EBITDA by 24% in the 1st half of 2014, despite the slight decrease of sales.  In comparison to 1st half of 2013:

  • Sales decreased by 8.1%
  • Gross Profit Margin increased by 1.7 percentage points
  • ΕΒΙΤDA increased by 24.4%

 

 

1st quarter 2014

2nd quarter 2014

1st half 2014

1st half 2013

Half-year difference

Sales

59,879

64,528

124,408

135,378

-8.10%

Gross Profit

12,353

14,143

26,496

26,488

0.03%

Gross Margin

20.63%

21.92%

21.30%

19.57%

1.73 pp

Operating EBITDA

2,769

4,024

6,793

7,436

-8.65%

EBITDA

2,541

4,676

7,217

5,804

24.35%

Comparison of 1st and 2nd quarter 2014 performance

Group Sales in the 2nd quarter of 2014 increased by 7.8% while Gross Profit rose by 14.5%, which led to an increased EBITDA by €2.1 million.

Financial Performance:

Sales for the M. J. Maillis Group during the 1st half of 2014 reached €124.4 million, 8.1% lower compared to 2013, as a result of the decrease in the demand for packaging machines.

The gross margin at 21.3% was higher by 1.7 pp in comparison to previous year driven by an increase in gross profit margin of consumables.

Excluding one-off income and expenses as a result of exchange differences, as well as provisions and  restructuring costs, the operating EBITDA for 1st Half 2014 was 6.79 m€ (vs. operating EBITDA for 2013 of 7.43 m€) as besides the positive Gross Profit Margin effect, it was affected by the reduction in sales. Total EBITDA reached 7.217 m€ compared to 5.804 m€ in 2013.

Net Losses before Tax at 8.3 m€ vs. 8.9 m€ in 2013 while Net Losses after tax were 10.6 m€ vs. 12.1 m€ in 2013. Despite the decrease in sales, the decrease in net losses is due to better margin, the positive effect of exchange variances and the lower income tax of subsidiaries in Canada and Italy due to lower sales compared to 2013.

Outlook:

Group Sales are expected to continue being affected by the slowdown of industrial activity and weak economies of the southern countries in Eurozone, but the enhanced liquidity and the continuing effort for further optimization of production costs and expense control are expected to contribute to further growth for the group.

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group maintains physical presence in 18 countries in Europe and North America, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”. 

For more information please contact:

Company Contact:

Group’s Investor Relations Department

Tel. +30-210-6285-000

E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 29 Αυγούστου, 2014. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων

Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η θετική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, ήταν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν στην αύξηση του EBITDA του Α’ εξαμήνου 2014 κατά 24%, παρά την ελαφρά μείωση του Κύκλου Εργασιών. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013:

  • Οι Πωλήσεις του Α’ εξαμήνου του 2014 μειώθηκαν κατά 8,1%
  • Το Μικτό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες
  • Το ΕΒΙΤDA  βελτιώθηκε κατά 24,4
 

A’ Tρίμηνο 2014

B’ Tρίμηνο 2014

A’ Eξάμηνο 2014

A’ Eξάμηνο 2013

Διαφορά

Πωλήσεις

59.879

64.528

124.408

135.378

-8,10%

Μικτό Κέρδος

12.353

14.143

26.496

26.488

0,03%

Μικτό Περιθώριο

20,63%

21,92%

21,30%

19,57%

1,73 pp

Λειτουργικό EBITDA

2.769

4.024

6.793

7.436

-8,65%

EBITDA

2.541

4.676

7.217

5.804

24,35%

 

Σύγκριση απόδοσης Α’ & Β’ Τριμήνου 2014

 

Oι Πωλήσεις του Ομίλου το Β’ Τρίμηνο 2014, σε σχέση με το Α’ ανέκαμψαν μερικώς κατά 7,8%, ενώ το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 14,5% με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξηθούν κατά 2,1εκ. Ευρώ.

 

Πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών

 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το Α’ Εξάμηνο του 2014 ανήλθε σε 124,4 εκ€, παρουσιάζοντας μείωση 8,1% σε σύγκριση με το 2013, σαν αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για μηχανές.  

 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους στο 21,3% ήταν υψηλότερο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της αύξησης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους των αναλωσίμων.

 

Εξαιρουμένων των Εκτάκτων Εσόδων και Εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το Λειτουργικό EBITDA του Α’ Εξαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε 6,793 εκ€ (έναντι 7,436 εκ€ το 2013), αφού παρά την αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους επηρεάστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,217 εκ€ έναντι 5,804 εκ€ για το 2013.

Οι Ζημιές προ Φόρων ανήλθαν σε 8,3 εκ€ έναντι 8,9 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Οι Ζημιές μετά Φόρων ανήλθαν σε 10,6 εκ€ έναντι 12,1 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Παρά την μείωση των εσόδων, οι ζημιές μετά φόρων μειώθηκαν λόγω της  θετικής επίδρασης του μικτού περιθωρίου, των συναλλαγματικών διαφορών καθώς και της φορολογίας εισοδήματος των θυγατρικών στον Καναδά και στην Ιταλία, ως αποτέλεσμα της μειωμένων πωλήσεων σε σχέση με το 2013.

 

Προοπτικές

 

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες του Νότου της Ευρωζώνης, αλλά η ύπαρξη πλέον επαρκούς ρευστότητας, καθώς και η συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και συγκράτησης των δαπανών αναμένεται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

 

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

 

Εταιρία:

 

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

 

Τηλ. +30-210-6285-000

 

E-mail investor.relations@maillis.gr