PRESS RELEASE M.J. MAILLIS GROUP: 1st half 2013 Financial Results (for the period 01.01.2013 – 30.06.2013) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Αποτελεσματα 1ου εξαμηνου 2013 (για την περιοδο 01.01.2013 – 30.06.2013)

August 29, 2013. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field of secondary packaging listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 30 June 2013.

Highlights:

During the first semester of 2013 the Group turnover was negatively affected by the slowdown in the industrial activity as they were affected by the European economic recession. However, the improvement in the Gross Profit Margin and the tighter control on Operating Expenses resulted in an increased operating EBITDA. Highlights of the performance in comparison to 1st half of 2012:

  • Sales marginally decreased by 1.0%
  • Gross Profit Margin increased by 1.0 percentage point
  • Operating ΕΒΙΤDA increased by 28.3%

 

 

1st quarter 2013

2nd quarter 2013

1st Half 2013

1st Half 2012

Half-year difference

Sales

66,960

69,027

135,987

137,408

-1.03%

Gross Profit

12,781

14,651

27,432

26,396

3.93%

Gross Margin

19.09%

21.23%

20.17%

19.21%

0.96 pp

Operating EBITDA

3,119

4,568

7,687

5,990

28.33%

EBITDA

2,284

3,730

6,013

5,448

10.39%

Comparison of 1st and 2nd quarter 2013 performance

Group Sales in the 2nd quarter of 2013 increased by 3.1% while Gross Profit rose by 14.6% which led to an increased EBITDA by €1.45 million.

Financial Performance:

Sales for the M. J. Maillis Group during the 1st half of 2013 reached €136.0 million, 1.0% lower compared to 2012, as a result of the decrease in the demand of durable goods following the European economic recession.

The gross margin at 20.71% was higher by 1.0 pp in comparison to previous year driven by an increase in gross profit margin and higher participation to the sales mix of packaging machines.

Excluding one-off income and expenses as a result of exchange differences, as well as provisions and  restructuring costs, the operating EBITDA for 1st Half 2013 was 7.69 m€ (vs. operating EBITDA for 2012 of 5.99 m€) as besides the positive Gross Profit Margin effect, there was a reduction in operating expenses. Total EBITDA reached 6.013 m€ compared to 5.448 m€ in 2012.

Net Losses before Tax at 8.9 m€ vs. 9.4 m€ in 2012 while Net Losses after tax were 12.1 m€ vs. 9.8 m€ in 2012 as a result of exchange losses and higher deferred tax compared to 2012.

Outlook:

During 2013 the Group’s performance is expected to continue being affected by the slowdown in orders and weak Eurozone economies.  Emphasis will continue to be placed on sales growth, further optimization of production costs, the control of expenses and ensuring sufficient liquidity to implement its goals.

Additionally, the continuous pressure from major suppliers through decrease of credit limits and payment terms due to the financial position of the Group is expected to negatively affect the sales and liquidity of the Group.

 

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group maintains physical presence in 18 countries in Europe and North America, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

 

For more information please contact:

Company Contact:

Group’s Investor Relations Department

Tel. +30-210-6285-000

E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 29 Αυγούστου, 2013. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013.

-Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το Α’ τρίμηνο του 2013 επηρεάστηκε αρνητικά από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, η βελτίωση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους και η συγκράτηση των Λειτουργικών Εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού EBITDA. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012:

  •  Οι Πωλήσεις του Α’ εξαμήνου του 2013 μειώθηκαν οριακά κατά 1,0%
  •  Το Μικτό Περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα
  •  Το Λειτουργικό ΕΒΙΤDA  αυξήθηκε κατά 28,3%

 

Α’ Τρίμηνο 2013

Β’ Τρίμηνο 2013

Α’ Εξάμηνο 2013

Α΄Εξάμηνο 2012

Διαφορά

Πωλήσεις

66.960

69.027

135.987

137.408

-1,03%

Μικτό Κέρδος

12.781

14.651

27.432

26.396

3,93%

Μικτό Περιθώριο

19,09%

21,23%

20,17%

19,21%

0,96 pp

Λειτουργικό EBITDA

3.119

4.568

7.687

5.990

28,33%

EBITDA

2.284

3.730

6.013

5.448

10,39%

 

Σύγκριση απόδοσης Α’ & Β’ Τριμήνου 2013

Oι Πωλήσεις του Ομίλου το Β’ Τρίμηνο 2013 σε σχέση με το Α’ αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 14,6% με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξηθούν κατά 1,45εκ. Ευρώ.

Πορεία βασικών οικονομικών μεγεθών:

 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε 136,0 εκ€, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 1,0% σε σύγκριση με το 2012, σαν αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης στα διαρκή αγαθά, λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους στο 20,17% ήταν υψηλότερο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά λόγω της αύξησης του περιθωρίου μικτού κέρδους καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής στις Πωλήσεις του Ομίλου των συσκευαστικών μηχανών.

Εξαιρουμένων των Εκτάκτων Εσόδων και Εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το Λειτουργικό EBITDA του Α’ Εξαμήνου του 2013 διαμορφώθηκε σε 7,687 εκ€ (έναντι 5,990 εκ€ το 2012), αφού εκτός της αύξησης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους μειώθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα. Αντίστοιχα, το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 6,013 εκ€ έναντι 5,448 εκ€ για το 2012.

Οι Ζημιές προ Φόρων ανήλθαν σε 8,9 εκ€ έναντι 9,4 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι Ζημιές μετά Φόρων ανήλθαν σε 12,1 εκ€ έναντι 9,8 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η διεύρυνση των Ζημιών οφείλεται στην αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών και στην αναβαλλόμενη φορολογία σε σύγκριση με το 2012.

Προοπτικές:

Το 2013, η απόδοση του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες της Ευρωζώνης. Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση των δαπανών και στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την υλοποίηση των στόχων του.

Η συνεχιζόμενη όμως πίεση από τους κύριους προμηθευτές λόγω της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου μέσω μείωσης πιστώσεων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τη ρευστότητα του Ομίλου.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000

E-mail investor.relations@maillis.gr