PRESS RELEASE Capital Increase –Amendment of the Statutes and New Board of Directors of M.J.MAILLIS SA – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αυξηση κεφαλαιου τροποποιηση καταστατικου και Νεο ΔΣ

Athens, January 11, 2011 - M. J. MAILLIS S.A. announces that during the 2nd Adjourned Extraordinary General Shareholders Meeting held on January 10, 2011, the following issues of the agenda were discussed and approved unanimously or by majority of the assisting shareholders:

-Decrease of the Share Capital by an amount of € 33.661.303,16 in order to form a special reserve; said decrease will take place by decreasing the nominal value of each share from € 0,76 to € 0,30.

- Increase of the Share Capital by € 74,9 million by issuing 249.748.542 new registered shares of the listed mother company, through capitalisation of outstanding debt and revocation of the pre-emption rights of the existing shareholders.

-Bond loan of € 50 million, convertible to new shares after five years from the date of issue, with capitalised interest (PIK) for the restructuring of the remaining debt. Said bond loan is supplementary to the syndicated bond loan of € 116,97 million to be issued. Both loans will contribute to the refinancing of the current debt of MAILLIS Group.
It is noted that a syndicated bond loan of € 16 million has been approved during the Extraordinary General Shareholders meeting of December 17, 2010 to support the immediate cash flow of MAILLIS GROUP.
-Modification of article 4 of the Statutes of the Company in order to supplement the objectives of the company emphasising in “technology”

-Modification of articles 9 & 10 of the Statutes of the Company in respect of the Board of Directors consisting of a majority of Independent Non-Executive members and the possibility to participate to a Board of Directors meeting by teleconference
-Election of a new board of Directors constituted of the following nine members:
1. Michail Maillis, holds the office of Non -Executive Chairman
2. John Kourouglos, Vice President and CEO
3 Dr Ioannis Lentzos, Executive Member
4. Lito Ioannidou, Independent -Non Executive member
5 Michail Kokkinos, Independent -Non Executive member
6. Stilianos Stavridis, Independent -Non Executive member
7. Menelaos Tassopoulos, Independent -Non Executive member
8 Petros Tzannetakis, Independent -Non Executive member
9 Theoharis Philippopoulos, Non Executive member

Among the major responsibilities of the new Board of Directors is to appoint new Management team, namely, the Chief Executive Officer (CEO), as well as the Chief Financial Officer (CFO), as per the agreement with the Group’s creditors requires.

Today, through the completion of the Group’s General Assembly, a three-year period comes to an end, in which the Group dealt with the fiercest International Financial Crisis which affected the Group, in the same degree as its competitors and similar sectors. Despite of this, the Group has managed the financial crisis with its own means and liquidity and managed to overcome and further develop its activities. The latest actually confirms the Group’s strong basis, the supremacy of its technology and products, as well as the strong relations with its distinguished clients. Through its persistence, the Group gained the trust and the real support of its creditors, who acknowledge both the efforts and the results that have been finally achieved.

The Group having already reduced its operational costs by approximately euro 20 million through its Restructuring and having ensured significant liquidity by the Agreement with its Creditors, it is expected to gradually achieve its profitability.
The sufficiency in the row materials’ supply will result in sales growth (especially due to the reduction of lead times) restoring the Group’s operations back to normal with a positive contribution to its Turnover.

The new Board of Directors and the new Management will be responsible to implement the new Business Plan of the Group towards that direction.

About the M.J. Maillis Group
The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,540 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Exchange under the ticker symbol “MAIK”.
For more information please contact:

Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +302106285000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Investor Relations Advisors
Capital Link
Athens – Eftychia Yiagou – Tel. +30-210-6109-800
London – Annie Evangeli – Tel. +44-203-206-1320
New York – Matthew Abenante – Tel. +1-212-661-7566

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011 – Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, ότι κατά τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2011, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα θέματα ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μετόχων τα κάτωθι θέματα:

-      Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 33.661.303,16 με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Η ανωτέρω μείωση θα πραγματοποιηθεί με μείωση της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας της μετοχής των € 0,76 στα € 0,30 ανά μετοχή

-      Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 74,9 εκατ. Ευρώ, με έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των Πιστωτών της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των λοιπών παλαιών μετόχων.

-      Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 50 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK) για την αναδιάρθρωση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού με αποπληρωμή πενταετίας μετά την έκδοσή του. Το συγκεκριμένο δάνειο είναι συμπληρωματικό στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 116,97 εκατ. Ευρώ το οποίο έχει ήδη εγκριθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2010. Με αυτά τα δύο ομολογιακά δάνεια αναχρηματοδοτείται ο υφιστάμενος δανεισμός του Ομίλου Μαίλλης.  Επίσης σημειώνεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 17.12.2010 απεφασίσθηκε και η έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 16 εκατομμυρίων Ευρώ για ενίσχυση της άμεσης ρευστότητας του Ομίλου.

-      Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού αυτής με έμφαση στην «τεχνολογία».

-      Τροποποίηση των άρθρων 9 & 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ορίζεται πλέον κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και τη δυνατότητα συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

-      Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, διατηρεί τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

-      Ιωάννης Μ. Κούρουγλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

-      Δρ. Ιωάννης Λέντζος, Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος

-      Λητώ Δ. Ιωαννίδου, Σύμβουλος,  Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο μέλος

-      Μιχαήλ Α. Κόκκινος, Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο μέλος

-      Στέλιος Σταυρίδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο μέλος

-       Μενέλαος Α. Τασσόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο μέλος

-       Πέτρος Τ. Τζαννετάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο μέλος

-        Θεοχάρης Α. Φιλιππόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος

Στις άμεσες αρμοδιότητες του νέου ΔΣ είναι να διορίσει νέα Διοίκηση, δηλαδή Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO), καθώς και Οικονομικό Διευθυντή (CFO) όπως προβλέπεται στη συμφωνία των Μετόχων.

Με την ολοκλήρωση της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, κλείνει μία περίοδος τριών ετών, όπου ο Όμιλος  αντιμετώπισε τη σφοδρότερη Διεθνή Οικονομική Κρίση, επλήγη  στον ίδιο βαθμό με τους συναφείς κλάδους και τους ανταγωνιστές του, την αντιμετώπισε όμως με ίδια μέσα και ίδια ρευστότητα, λόγω του συγκυριακού προβλήματος με τους Πιστωτές του, καταφέρνοντας να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. Αυτό επιβεβαιώνει τις ισχυρές βάσεις του Ομίλου, την υπεροχή της τεχνολογίας του και των προϊόντων του και τους ισχυρισμούς δεσμούς με τους διακεκριμένους πελάτες του. Αυτή η επιμονή του κέρδισε την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξη των πιστωτών του που  αναγνωρίζουν τόσο την προσπάθεια, όσο και τα απτά αποτελέσματα, που επιτεύχθηκαν.

Η συμφωνία με τους Πιστωτές, ανοίγει τον δρόμο στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του Ομίλου, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων από εδώ και πέρα θα υπάρχει άνεση και επάρκεια στην προμήθεια Α΄Υλών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και δεδομένου ότι η ανάκαμψη στη Διεθνή Οικονομία είναι γεγονός, ο Όμιλος, ο οποίος έχει εντωμεταξύ μειώσει το λειτουργικό του κόστος κατά 20 εκ. ευρώ, κινείται πλέον για την ανάκαμψη των πωλήσεών του και την επιστροφή στη κερδοφορία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Διοίκηση θα κληθούν να εκτελέσουν το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς βιομηχανικής συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

 

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

   Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr

 

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:

Capital Link

Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800

E-mail: maillis@capitallink.com