New era for M. J. MAILLIS S.A.- Conclusive agreement with the Group’s creditors has been signed – Νεα εποχη για τον Ομιλο Μαΐλλη Ολοκληρωθηκε και υπογραφηκε η βασικη συμφωνια με τους πιστωτες του Ομιλου

Athens, November 23rd 2010 – M. J. MAILLIS S.A. announces that, during the Board of Director’s meeting, held on November 17th, the agreement with the Group’s creditors was approved and authorized. The signing of the agreement effectively puts an end to the uncertainty surrounding the Group and starts a new era of sustainable growth. The Company will be funded with 8 million immediately, as part of the new 16 million working capital facility.

Agreement Highlights

I. New working capital infusion:

 • New line of Working Capital: Reducing Revolving Bond Loan Facility amount of Euro 16 million for financing the Group’s growth. This facility will be paid off during the second year from its date of issue.

II. Debt reduction:

 • Capitalization of Euro 74.9 million by issuing new stock shares of the listed mother Company, in favor of the Groups’ debtors, resulting in a 77.34% Lenders ownership.

III. Refinancing balance of current debt:

 • Bond Syndicated Loan of Euro 116.8 million according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920. This Loan will be repaid during year three to five from its date of issue.
 • Bond Loan of Euro 50 million, according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920, with capitalized interest, convertible to new shares, after two years from the date of issue, of the listed mother Company according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920.

IV. Corporate Governance

 • A new nine member Board of Directors consisting of:
  o 5 – independent, non executive members
  o 2 – non executive members, appointed by Mr. Maillis
  o 2 – executive members, Group CEO and CFO

The Group’s main shareholder, Mr. Michael Maillis, will retain a participation of 10.2% at the parent company, as well as the position of Non-Executive President of the company’s Board of Directors. Two years after the completion of the debt to equity conversion, Mr. Maillis will have the option to acquire a significant part of the new shares.

The signed agreement needs to be ratified by the Group’s Extraordinary Shareholder Meeting.

Business Perspective
During the last four years, and under difficult market and financial conditions caused by the global financial crisis, the Group has experienced (in advance of other Greek Companies due to its high dependency on export activities) the consequences of the crisis, first in the USA and at a later stage in Europe, at the same level as the rest of its international competitors.

While adapting to the market’s new conditions, the Group has successfully accomplished the phase I of the restructuring plan at the end of Q2 2009, which led to a significant decrease of the operational costs, by approximately 20 million Euro.
Furthermore, in 2011-2012, the phase II of the restructuring plan will be implemented, which is expected to contribute additional decrease of operational costs, as well as to significant improvement in productivity, effectiveness and efficiency.

Early results of these efforts are positive. Sales increased during the nine months of 2010 by 22.4%, compared to the corresponding nine-month period in 2009, verifying Group’s recovering path.

Commenting on the agreement Mr. Kourouglos, Group CEO, said: “The completion of the agreement with the creditors is expected to solve the Group’s financial issues, as well as satisfy the vital need of liquidity, contributing significantly to the Group’s profitability and growth. The Group is now entering a new era with a new focus that of “sustainable profitable growth and cash generation equal to or higher that industry norms.” The Company would like to express its appreciation to their creditors for their support and belief in the company’s vision and business potential.”

Corporate Profile of the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary industrial packaging, providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,540 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction and timber and bailing industries. The Group is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:
Company Contact:

Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Investor Relations Advisors
Capital Link
Athens – Eftychia Yiagou – Tel. +30-210-6109-800
London – Annie Evangeli – Tel. +44-203-206-1320
New York – Matthew Abenante – Tel. +1-212-661-7566
E-mail: maillis@capitallink.com

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2010 - Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την 17η Νοεμβρίου, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η βασική συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου.

Η Εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί άμεσα, με 8 εκατ. Ευρώ, έναντι του νέου Κεφαλαίου Κίνησης ύψους 16 εκατ., που θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού κεφαλαίου, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά την ρευστότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή, βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό και τεχνολογικό του προβάδισμα, στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Βασικοί Όροι Συμφωνίας

Ι. Εισροή νέου κεφαλαίου κίνησης:

 • Νέο Κεφάλαιο Κίνησης: κοινό Ομολογιακό Δάνειο 16 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου το οποίο θα αποπληρωθεί κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή του.

ΙΙ. Μείωση του δανεισμού:

 • Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων, ύψους 74,9 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου, αποφέροντας ποσοστό ιδιοκτησίας 77,34% στους πιστωτές.

ΙΙΙ. Αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού:

 • Κοινοπρακτικό Ομολογιακό δάνειο 116,8 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με αποπληρωμή από το τρίτο έως το πέμπτο έτος μετά την έκδοσή του.
 • Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο, μετά από 24 μήνες από την έκδοσή του, σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920.

ΙV. Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
  o 5 – ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη
  o 2 – μη εκτελεστικά μέλη, διορισμένα από τον Μ. Μαΐλλη
  o 2 – εκτελεστικά μέλη – Group CEO και CFO

Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, θα διατηρήσει συμμετοχή ύψους 10,2%, στη μητρική εταιρεία, όπως και τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Μετά την πάροδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, ο κ. Μαΐλλης θα έχει τη δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης (option), για την απόκτηση σημαντικού μέρους των νέων μετοχών.

Σημειωτέον ότι, η επικύρωση της υπογεγραμμένης συμφωνίας υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Επιχειρηματική Προοπτική

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 4ετίας, και κάτω από τις δύσκολες οι συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία που προκληθήκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, συνέβαλαν ώστε ο Όμιλος να βιώσει (νωρίτερα από άλλες Ελληνικές Εταιρείες λόγω της υψηλής του εξάρτησης με τις εξαγωγικές δραστηριότητες) τις επιπτώσεις της κρίσης, αρχικά στις ΗΠΑ και έπειτα στην Ευρώπη, στον ίδιο βαθμό με τους διεθνείς ανταγωνιστές του.

Στο πλαίσιο προσαρμογής στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς την Α’ φάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, στο τέλος του Q2 του 2009, η οποία επέφερε μια σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών, κατά 20 εκατ. Ευρώ, περίπου.
Η Β’ φάση του σχεδίου θα τεθεί σε εφαρμογή το 2011 και αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και στη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα όλης αυτής της προσπάθειας είναι ήδη εμφανή. Οι πωλήσεις κατά το εννεάμηνο του 2010 παρουσίασαν αύξηση κατά 22,4%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη και την ανοδική πορεία του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τη Συμφωνία, ο κ. Κούρουγλος, CEO του Ομίλου, ανέφερε: “Η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η συνεχής συνεργασία με τους πιστωτές αναμένεται να ρυθμίσει οριστικά τα ουσιαστικά οικονομικά θέματα του Ομίλου, καθώς και να ικανοποιήσει την ανάγκη ρευστότητας, γεγονός που συμβάλει δυναμικά στην άμεση επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία και στην περαιτέρω συνέχιση των δραστηριοτήτων του και της σταθερής ανάπτυξής του. Ο Όμιλος εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με νέο στόχο τη βιώσιμη κερδοφόρο ανάπτυξη και τη ρευστότητα ίση, ή μεγαλύτερη, από εκείνη των προτύπων της αγοράς”.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης 

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς βιομηχανικής συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:
Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:
Capital Link
Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800
E-mail: maillis@capitallink.com