M.J. MAILLIS GROUP: Full Year 2011 Financial Results (for the period 01.01.2011 – 31.12.2011) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ετησια Οικονομικα Αποτελεσματα 2011

March 28, 2012. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field of secondary packaging listed, on the Athens Stock Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 31 December 2011.

Highlights:

The Group’s performance for 2011 continues to be positive and improved compared with the corresponding period in 2010. The key drivers of this performance were the increase in sales, the improvement in gross profit and operating expenses and a positive EBITDA.

 • Sales during 2011 increased by 6.5% compared with the corresponding period of 2010, thereby confirming the Group’s upward trend.
 • Gross Profit Margin improved by 1.6 percentage points compared with the same period in 2010.
 •  Total ΕΒΙΤDA amounted to €6,908 million compared with negative EBITDA of €11,243 million in 2010.

Key figures for 2011:

2011

2010

Difference

Sales

 279,339

 262,206

6.53%

Gross Profit

   51,185

   43,735

17.03%

Gross Margin

18.32%

16.68%

1.64 pp

Operating EBITDA

     8,867

     4,018

120.67%

EBITDA

     6,908

  (11,243)

-161.44%

Financial Performance 2011:

The M. J. Maillis Group achieved a turnover of €279 million in 2011, up 6.5% compared with 2010, as a result of the Group’s on-going economic recovery.

The gross profit margin at 18.32% increased by 1.6 percentage points in comparison to the previous year, as a result of the improved production cost and the increased sales volume, even though the Group, due to limited cash availability, continued to purchase raw materials at non competitive prices and terms.
Excluding extraordinary income and expenditure principally arising from foreign exchange differences and non recurring income and expenses, operating EBITDA for 2011 amounted to €8,867 million (compared with €4,018 million in 2010).

Total EBITDA, with upward trend, amounted to €6,908 million (compared with -€11,243 million for 2010) as a result of improved gross profit margin and lower operating expenses. It is noted that the EBITDA of 2010 had been burdened with impairment of assets and know how amounting to €10 million.

Profit before tax amounted to €1.8 million compared with a loss of €58.5 million for the corresponding period of 2010 while profit after tax amounted to €1.7 million compared with losses of €63.5 million for the corresponding period of 2010. Profitability in 2011 was the result of positive EBITDA, as it is described above, extraordinary gain arising from the debt restructuring, as it is described in detail in Note 19 of the financial statements, lower extraordinary provisions compared with 2010 and the positive impact of deferred taxes there was an adverse effect from foreign exchange differences.

Restructuring:

As announced on 30 September 2011, the Group has completed the negotiations with its lenders with respect to the debt restructuring and on that date signed the final agreements with its debt providers. Furthermore, as announced on 7 October 2011, the Group completed the financial restructuring process resulting in:

 • The refinancing of existing loans amounting to 190,27 million Euros,
 • New financing of working capital amounting to 16 million Euros, and
 • The completion of a debt-to-equity conversion (capitalization) of existing debt amounting to 74.9 million Euros. With the completion of the restructuring process and as a result of the debt-to-equity share capital increase that resulted in the issuing of 249,748,542 new ordinary, registered shares, with a par value of EUR 0.30 per share, the Company’s lenders acquired a total participation of 77.4% in the Company.

The financial statement impact of the finalisation of the debt restructuring was accounted for as of 6 October 2011, the effective date of completion of the restructuring process.
Group’s Management considers that the signing of the debt restructuring will enable a new positive era of sustainable growth for the Group.

Outlook

2012 will be a difficult year due to the on-going recession in the European economy coupled with the domestic financial and liquidity crisis. The Group nonetheless aims to further improve its performance through the continued restructuring of its cost base and recovery of market share in selected key markets.

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in the secondary industrial packaging, providing its clients

globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,460 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base covers the food and beverage, aluminum, steel, construction and timber and bailing industries. The Group is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestl?, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:

Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 28 Μαρτίου, 2012. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:

Η πορεία του Ομίλου το 2011 συνεχίζει να είναι θετική και βελτιωμένη σε σχέση με τα  αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου 2010. Οι κεντρικοί άξονες αυτής της πορείας είναι η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και των λειτουργικών δαπανών και το θετικό EBITDA.

 • Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Ομίλου.
 • Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους βελτιώθηκε κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2010.
 • Το συνολικό ΕΒΙΤDA  ανήλθε στα 6.908 εκ€ έναντι αρνητικού ΕΒΙΤDA  -11.243 εκ€ το 2010 .

Σημαντικά μεγέθη για το έτος 2011:

2011

2010

Διαφορά
Πωλήσεις

 279.339

 262.206

6,53%

Μικτό Κέρδος

   51.185

   43.735

17,03%

Μικτό Περιθώριο

18,32%

16,68%

1,64 pp

Λειτουργικό EBITDA

     8.867

     4.018

120,67%

EBITDA

     6.908

  (11.243)

-161,44%

Πορεία οικονομικών μεγεθών το 2011:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης ανήλθε σε 279 εκ€, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με το 2010 ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης του Ομίλου.

Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 18,32% ήταν υψηλότερο κατά 1,64 ποσοστιαίες μονάδες ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου κόστους παραγωγής και του αυξημένου όγκου πωλήσεων, παρ’ ότι ο Όμιλος λόγω περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας συνεχίζει να αγοράζει πρώτες ύλες σε μη ανταγωνιστικές τιμές και όρους.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα, το λειτουργικό EBITDA διαμορφώθηκε σε 8.867 εκ€ (έναντι 4.018 εκ€ το 2010).

Το συνολικό EBITDA, με ανοδική τάση διαμορφώθηκε στα 6.908 εκ€ (έναντι -11.243 εκ€ για το 2010) ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων. Σημειώνεται ότι το EBITDA του 2010 είχε σημαντική επιβάρυνση από απομειώσεις παγίων και τεχνογνωσίας ύψους 10,0 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκ€ έναντι ζημιάς 58,5 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκ€ έναντι ζημιάς 63,5 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η κερδοφορία του 2011 ήταν αποτέλεσμα του θετικού EBITDA,όπως προαναφέρθηκε, έκτακτου εσόδου που προέκυψε από την αναδιάρθρωση χρέους, όπως αναλύεται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων, χαμηλότερων έκτακτων προβλέψεων σε σχέση με το 2010 και της θετικής επίδρασης της αναβαλλόμενης φορολογίας ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από συναλλαγματικές διαφορές.


Αναδιοργάνωση:

Όπως ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, ο Όμιλος ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τους δανειοδότες του για την αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων και υπεγράφησαν οι τελικές συμφωνίες.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011, η ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου Μαϊλλη συνοψίζεται στα παρακάτω:

 •  Αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 190,27 εκατομμυρίων Ευρώ.
 •  Νέα χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης 16 εκατομμυρίων Ευρώ.
 •  Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων των εταιρικών πιστωτών, ύψους 74,9 εκατομμυρίων, με τιμή ανά μετοχή 0,30 Ευρώ και έκδοση 249.748.542 νέων κοινών μετοχών. Η εν λόγω κεφαλαιοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση συμμετοχής των δανειστών στην εταιρία ποσοστού 77,4%.

Η οικονομική επίδραση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας απεικονίστηκε λογιστικά στις 6 Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η οριστική υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει ένα νέο,  αισιόδοξο κεφάλαιο για την ανάκαμψη του Ομίλου.

Προοπτικές:

Το 2012 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομία αλλά και της εγχώριας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία εντείνει τα προβλήματα ρευστότητας. Παρόλα αυτά, ο Όμιλος στοχεύει σε μια ανοδική πορεία με περαιτέρω αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του και παράλληλη ανάκτηση μεριδίων σε επιλεγμένες αγορές.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς βιομηχανικής συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.460 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestlé, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr