M.J.MAILLIS GROUP: Q1 2011 Financial Results (for the period 01.01.2011 – 31.03.2011) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Αποτελεσματα 1ου τριμηνου 2011 (για την περιοδο 01.01.2011 – 31.03.2011)

May 27th, 2011. Athens, Greece – The M.J. Maillis Group, a global leader in secondary packaging listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces today its results for the first quarter of 2011 ended March 31, 2011.

Highlights:

The Group performance during the first quarter of 2011 confirmed the positive trend in sales, improved gross profit margins, positive EBITDA and reduction of losses.

  • 1st quarter sales increased by 23.4% vs. 1st quarter 2010 confirming the upward trend of the Group
  • Gross Profit increased by 28.1%
  • Total EBITDA increased by 302.9%

Key figures for Q1 2011

31.3.2010

31.3.2011

Difference

Sales

59,234

73,097

23.4%

Gross Profit

10,282

13,174

28.1%

Gross Margin

17.35%

18.02%

0.67

Operating EBITDA*

904

2,382

163.4%

EBITDA

474

1,910

302.9%

* Operating EBITDA does not include non-recurring expenses, FX differences and restructuring costs that adjust the EBITDA

Financial Performance:

In first quarter 2011, group consolidated sales revenue amounted to 73.1 m€, higher by 23.4% versus last year, as a result of the gradual resumption of the economic activity around the world.

Gross margin at 18.02% was higher by 0.67 p.p in comparison to previous year even though the Group, due to limited cash availability, continued to purchase raw materials at non competitive prices.

Excluding one-off income and expenses as a result of exchange differences, inventory and

receivables provisions as well as restructuring costs, the operating EBITDA for 2011 was 2.4 m€ (vs. operating EBITDA for 2010 of 0.9 m€) as a result of operating expenses efficiencies. Total EBITDA was positive at 1.91 m€ (vs. 0.47 m€ in 2010).

Net losses before tax were 1.68 m€ vs. 7.57 m€ in 2010. Net losses after tax were 2.3 m€ vs. 9.3 m€ in 2010.

Restructuring:

The Group has completed the negotiations with its lenders in order to secure the continued future operations of the Company and its subsidiaries. The agreement and the actions related to it have been approved by the Extra-ordinary Shareholders’ General Assembly of the Company that was held on 17 December 2010 & 10 January 2011.

The Second Extraordinary Shareholders’ General Assembly of January 10, 2011 also decided to reduce the share capital by the amount of EUR 33,661,303.16 Euros by reducing the nominal value of shares from 0.76 Euros to 0.30 Euros.

As a result, the company’s share capital amounts to EUR 21,953,023.80 divided into 73,176,746 ordinary shares of nominal value 0.30 Euros each.

For the agreement to be completed a number of actions are required (e.g. transfer of debt from subsidiaries to the Company) that the Company and its Management have already and continue to undertake. The agreement also includes a number of conditions subject to approvals from the Shareholders’ General Assembly and the relevant Authorities. The Company and its Management estimate that the entire process will be finalized shortly.

Management believes that the signing of the agreement effectively puts an end to the uncertainty surrounding the Company and the Group.

Outlook:

In 2011, the Group is among the first in the Greek market to benefit from the gradual resumption of the economic activity around the world and its international presence, its improved operational and cost structure, and a restructured balance sheet as a result of the agreement with its lenders.

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa,

Arcelor Mittal, Corus, Wall-mart etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:
Company Contact:

Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 27 Μαϊου, 2011. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:

Η πορεία του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2011 επιβεβαιώνει τη συνέχεια της προόδου που επιτυγχάνεται με κεντρικούς άξονες την σταδιακή αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους, το θετικό EBITDA και τον περιορισμό των ζημιών.

  • Οι πωλήσεις κατά το 1ο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκαν κατά 23.4% συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2010 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Ομίλου
  • Το Μεικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 28.1% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2010.
  • Το συνολικό ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά  302.9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 .

Σημαντικά μεγέθη για το έτος 1ο τρίμηνο 2011:

  31.3.2010 31.3.2011 Διαφορά
Πωλήσεις

59,234

73,097

23.4%

Μικτό Κέρδος

10,282

13,174

28.1%

Μικτό Περιθώριο

17.35%

18.02%

0.67

Λειτουργικό EBITDA

904

2,382

163.4%

EBITDA

474

1,910

302.9%

* Το Λειτουργικό EBITDA εξαιρεί μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως συναλλαγματικές διαφορές και έξοδα αναδιάρθρωσης, τα οποία αναμορφώνουν το συνολικό EBITDA.

Πορεία οικονομικών μεγεθών:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το 1ο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε 73,1 εκ€, παρουσιάζοντας αύξηση 23,4% σε σύγκριση με το 2010, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το περιθώριο κέρδους στο 18.02% ήταν υψηλότερο κατά 0.67 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, παρ’ ότι ο Όμιλος λόγω περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας συνέχιζε να αγοράζει πρώτες ύλες σε μη ανταγωνιστικές τιμές.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 1ου τριμήνου του 2011 διαμορφώθηκε σε 2,4 εκ€ (έναντι 0,9 εκ€ το 2010), αποτέλεσμα της συγκράτησης των εξόδων. Αντίστοιχα το  συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε θετικά στα 1,91 εκ€ (έναντι 0,47 εκ€ για το 2010 προσαρμοσμένο).

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1,68 εκ€ έναντι 7,57 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 2,3 εκ€ έναντι 9,3  εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Αναδιοργάνωση:

Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τους δανειοδότες του  προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση των μελλοντικών δραστηριοτήτων  της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Η συμφωνία και οι ενέργειες, που καθορίζει η συμφωνία, και  που εκτελεί η Εταιρία εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2010 & την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιανουαρίου 2011.

Κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 33.661.303,16 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 21.953.023,80 διαιρούμενο σε 73.176.746 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία διάφορες ενέργειες απαιτούνται (π.χ. μεταφορά χρέους από τις θυγατρικές στην Εταιρεία) που η Εταιρεία και η Διοίκηση έχει εκτελέσει και συνεχίζει να ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο.  Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διάφορους όρους που αφορούν την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρίας, και τις αρμόδιες Αρχές.  Η Εταιρεία και η Διοίκηση της εκτιμά ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Η Διοίκηση θεωρεί ότι η οριστική υπογραφή της συμφωνίας βάζει ένα τέλος στην αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Προοπτικές:

Το 2011, ο Όμιλος αναμένεται να επωφεληθεί περαιτέρω, λόγω της διεθνούς του παρουσίας, από την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, την αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του καθώς και την εξυγίανση του ισολογισμού σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr