M.J.MAILLIS GROUP-Full Year 2012 Financial Results – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ετησια Οικονομικα Αποτελεσματα 2012

PRESS RELEASE

March 29, 2013. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field of secondary packaging listed on the Athens Stock Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 31 December 2012.

Highlights:

The Group’s turnover continued to be affected by the decrease in the demand of consumables and machines for industrial packaging as a result of the European recession and the reduced industrial activity in Europe. However, the improvement in the gross profit margin and the decrease of administrative and selling expenses resulted in the increase of EBITDA compared to 2011.

-Compared with financial year 2011:

  • Sales at -4.5%.
  • Gross Profit Margin +0.4 pp.
  • Operating EBITDA +25.3%
  • ΕΒΙΤDA +38.6%.

- Key figures for the period ending 31 December 2012:

2012

2011

Difference

Sales

266,689

279,339

-4.5%

Gross Profit

50,022

51,185

-2.3%

Gross Margin

18.76%

18.32%

0.4 pp

Operating EBITDA

11,112

8,867

25.3%

EBITDA

9,571

6,908

38.5%

-Financial Performance 2012:

Turnover for the M. J. Maillis Group reached €266.7 million, -4.5% vs. 2012, as a result of the European economic recession and the decrease in the demand of durable goods.

Gross margin at 18.76% of sales, improved by 0.43 pp in comparison to previous year as a result of better margin management, improved product mix and lower depreciation.

Excluding one-off income and expenses as a result of exchange differences, provisions as well as restructuring costs, the operating EBITDA of 2012 was up by 25.3%, at 11.1 m€ (vs. 8.9 m€ in 2011).

Total EBITDA reached 9.6 m€ compared to 6.9 m€ in 2011 as a result of improved gross profit margin by 0.4 percentage points and the decrease in administrative and selling expenses by 7.7%.

Losses before tax amounted to 33.9 m€ compared to profit of 1.8 m€ in 2011 while losses after tax amounted to 49.2 m€ compared to profit of 1.7 m€ in 2011. Losses of this year are due to higher impairment of goodwill compared to 2011 by 6.4 m€, write off of deferred tax asset of the Parent company and lower income from exchange differences. Also, the profitability of 2011 was mainly the result of one off income due to debt restructuring amounting to 42.5 m€.

The adjusted result is analyzed below:

In th €

2012

2011

Profit/(Loss) for the year

(49,247)

1,670

Loss on impairment of goodwill and investments

(16,085)

(9,730)

Gain on the extinguishment of financial liabilities by the issue of common equity shares

-

42,457

Write off of Deferred Tax Asset

(7,872)

-

Adjusted Profit/(Loss)

(25,291)

(31,058)

-Outlook:

During 2013 the Group’s performance is expected to continue being affected by the slowdown in the industrial activity. Emphasis will continue to be put on top line growth, further optimization of production costs, the control of expenses and the improvement of liquidity.

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group maintains physical presence in 18 countries in Europe and North America, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestl?, Coca-Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:
Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 29 Μαρτίου, 2013. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου  επηρεάστηκε αρνητικά από την επιδεινούμενη ύφεση της Ευρωπαϊκής οικονομίας που είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη και τη μείωση στη ζήτηση σε αναλώσιμα προϊόντα και μηχανές βιομηχανικής συσκευασίας. Ωστόσο, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης οδήγησαν σε βελτίωση του EBITDA σε σχέση με το 2011.

Συγκριτικά με το 2011:

  • Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%
  • Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους βελτιώθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες
  • Το λειτουργικό EBITDA αυξήθηκε κατά +25,3%
  • Το συνολικό ΕΒΙΤDA αυξήθηκε κατά +38,6%

Σημαντικά μεγέθη για το έτος 2012:

2012

2011

Διαφορά

Πωλήσεις

266.689

279.339

-4,5%

Μικτό Κέρδος

50.022

51.185

-2,3%

Μικτό Περιθώριο

18,76%

18,32%

+0,4 pp

Λειτουργικό EBITDA

11.112

8.867

+25,3%

EBITDA

9.571

6.908

+38,5%

 

Πορεία οικονομικών μεγεθών το 2012:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης ανήλθε σε 267 εκ€, παρουσιάζοντας μείωση 4,5% σε σύγκριση με το 2011 ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη και της μείωσης της ζήτησης στα διαρκή αγαθά. 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 18,76% ήταν υψηλότερο κατά 0,43 ποσοστιαίες μονάδες ως συνέπεια της αποτελεσματικότερης τιμολογιακής πολιτικής, του βελτιωμένου προϊοντικού μίγματος και των μειωμένων αποσβέσεων.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα και έξοδα, το λειτουργικό EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,1 εκ€ (έναντι 8,9 εκ€ το 2011) υψηλότερο κατά 25,3%.

Το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε στα 9,6 εκ€ έναντι 6,9 εκ€ για το 2011,  ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες και της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά -7,7%.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 33,9 εκ€ έναντι κερδών 1,8 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ενώ οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 49,2 εκ€ έναντι κερδών 1,7 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι παραπάνω ζημιές οφείλονται στην απομείωση υπεραξίας (υψηλότερη σε σχέση με το 2011 κατά 6εκ€), στη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης της Μητρικής εταιρείας και στα μειωμένα έσοδα από  συναλλαγματικές διαφορές σε σύγκριση με το 2011. Επίσης η κερδοφορία του 2011 ήταν αποτέλεσμα κυρίως έκτακτου εσόδου που προέκυψε από την αναδιάρθρωση χρέους ύψους 42,5 εκ€.

Το προσαρμοσμένο αποτέλεσμα μετά από τα μη επαναλαμβανόμενα μεγέθη αναλύεται όπως παρακάτω:

 

2012

2011

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους εισοδήματος και αναβαλλόμενη φορολογία

(49.247)

1.670

Ζημιές από απομείωση υπεραξίας και συμμετοχών

(16.085)

(9.730)

Κέρδος από την κεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με την έκδοση νέων κοινών μετοχών

-

42.457

Διαγραφή Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης

(7.872)

-

Προσαρμοσμένα Κέρδη/Ζημίες

(25.291)

(31.058)

 

Προοπτικές:

Το 2013, η απόδοση του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και την οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, στη συγκράτηση των δαπανών και στη βελτίωση της ρευστότητας.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Tata, Walmart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000

E-mail investor.relations@maillis.gr