M.J. MAILLIS GROUP: Full Year 2010 Financial Results (for the period 01.01.2010 – 31.12.2010) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Ετησια Αποτελεσματα 2010 (για την περιοδο 01.01.2010 – 31.12.2010)

March 22nd, 2011. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field in secondary packaging, listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 31 December 2010.

Highlights:

A significant increase in sales, was the driving force of the improved business performance of the Group in 2010.

The key aspects of this upward performance were:

 • Group Earnings of 2010 increased by 23.2% Vs the corresponding 2009, thereby confirming the Group’s upward performance trend. This is due primarily to economic recovery taking place on Global markets, where the Group is active.
 • Achieving a positive Operating ΕΒΙΤDA of €4.0 million Vs negative €-5.7 million of the previous year indicating the gradual recovery of the Group’s profitability.

Key figures for Full Year 2010 vs. 2009:

2010

2009

Difference

Sales 262.2 212.8 +23,2%
Gross Profit 43.7 31.1 +40,5%
Operating EBITDA* 4.0 -5.7 +170,1%
EBITDA -11.2 -16.5 32,2%

*Operating EBITDA does not include non-recurring expenses, FX differences and restructuring costs that adjust the EBITDA.

Financial Performance 2010:

Turnover for the M. J. Maillis Group during 2010 reached €262.2 million, a 23.4% increase compared with 2009, due to increased machine sales and the gradual economic recovery that is taking place globally.

Gross profit margin of 16.6% increased by 2.0 points in comparison to the previous year, due to increased revenues and improvement of the production processes. The upward trend was

negatively affected by reduced availability of working capital, which was caused by the delay of the debt restructuring process. The restructuring agreement was signed in November 2010. Due to the above, the raw materials supply was negatively affected to levels that would not satisfy the increased demand completely. The new cash infusion, as working capital, is expected to normalize production and reduce production cost to normal levels.

Excluding extraordinary income and expenditure, principally arising from foreign exchange differences, provisions for stocks, receivables write offs as well as re-structuring expenditure, operating EBITDA for 2010 reached €4.0 million (compared with €-5.7 million in 2009).

Total EBITDA reached -11.2 million (compared with €-16.5 million for 2009). Significant portion on the EBITDA had impairment of assets and know how of €10 million, restructuring costs of €1.2 million and other nonrecurring provisions of €3.1 million.

As a result of the above, losses before tax stood at €-61.8 million compared with a loss of €-57.48 million for the corresponding period of 2009. Losses after tax amounted to €-63.49 million compared with losses of €-57.52 million for the corresponding period of 2009. Significant impact on the losses had the Goodwill impairment of €11.8 million, that it was done, to align the balance sheet with current business and financial expenses of €29.6 million.

Group’s working capital was reinforced with 8,0m Euro from the Bridge loan provided from the three Greek banks (NBG, Alpha, Eurobank) immediately after the restructuring agreement last November and were directed to raw materials supply.

Restructuring:

Renegotiation of loan terms:

During the Board of Director’s meeting, held on November 17th, the agreement with the Group’s creditors was approved and authorized.

Agreement Highlights

I. New working capital infusion:

 • New line of Working Capital: Reducing Revolving Bond Loan Facility amount of Euro 16 million for financing the Group’s growth. This facility will be paid off during the second year from its date of issue.

II. Debt reduction:

 • Capitalization of Euro 74.9 million by issuing new stock shares of the listed mother Company, in favor of the Groups’ debtors, resulting in a 77.34% Lenders ownership.

III. Refinancing balance of current debt:

 • Bond Syndicated Loan of Euro 116.8 million according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920. This Loan will be repaid during year three to five from its date of issue.
 • Bond Loan of Euro 50 million, according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920, with capitalized interest, convertible to new shares, after two years from the date of issue, of the listed mother Company according to legal provisions 3156/2003 and 2190/1920.

IV. Corporate Governance

 • A new nine member Board of Directors consisting of:
  5 – independent, non executive members
  2 – non executive members, appointed by Mr. Maillis
  2 – executive members, Group CEO and CFO

M.J.MAILLIS SA expects final signature of the agreement in the immediate future.

Outlook:

Year 2011, given the extent of its global presence, the Group expects to take greater advantage of the recovery in global economic activity. It also expected that the Group will further benefit from the restructuring of its cost basis as well as its balance sheet following the agreement with its creditors.

The availability of working capital with the €16 million working capital in total, will improve the Group’s payment terms as well as its production cost thus creating additional cash flows.

Corporate Profile of the M.J. Maillis Group
The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging, providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,540 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction and timber and bailing industries. The Group is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:
Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr
Investor Relations Advisors
Capital Link
Athens – Eftychia Yiagou – Tel. +30-210-6109-800
London – Annie Evangeli – Tel. +44-203-206-1320
New York – Matthew Abenante – Tel. +1-212-661-7566
E-mail: maillis@capitallink.com

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κύρια σημεία οικονομικής απόδοσης

Το 2010 υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης σε σχέση με το προηγούμενο έτος με κεντρικούς άξονες αυτής της ανοδικής πορείας:

 • Τον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου που κατά το 2010 αυξήθηκε κατά 23,2% σε σύγκριση με το 2009 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου συνεπεία της ανάκαμψης των αγορών που δραστηριοποιείται και που στη συντριπτική πλειοψηφία τους βρίσκονται στο εξωτερικό.
 • Την επίτευξη θετικού Λειτουργικού ΕΒΙΤDA ύψους 4,0 εκατ. έναντι αρνητικού -5,7 εκατ το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την σταδιακή επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Τα σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2010 σε σύγκριση με το 2009 σε εκ. Ευρώ ήταν ως εξής:

  2010 2009 Διαφορά
Πωλήσεις 262,2 212,8 +23.2%
Μικτό Κέρδος 43,7 31,1 +40.5%
Λειτουργικό EBITDA* 4,0 -5,7 +170,1%
EBITDA -11,2 -16,5 32.2%

* Το Λειτουργικό EBITDA εξαιρεί μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως συναλλαγματικές διαφορές και έξοδα αναδιάρθρωσης, τα οποία αναμορφώνουν το συνολικό ΕΒΙΤDA.

Πορεία οικονομικών μεγεθών το 2010

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το2010 ανήλθε σε 262,2 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 23,2% σε σύγκριση με το 2009, με κύριο παράγοντα τις αυξήσεις των πωλήσεων στον τομέα των μηχανών, ως αποτέλεσμα της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους στο 16,6% ήταν υψηλότερο κατά 2.0 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, το οποίο οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα και στα αποτελέσματα του προγράμματος βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Η αύξηση αυτή περιορίστηκε από την μειωμένη διαθεσιμότητας κεφαλαίων κίνησης λογω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, που οφείλεται στην παράταση των διαπραγματεύσεων της αναδιάρθρωσης χρεών του Ομίλου με τους δανειστές του (τελικά υπογράφηκε στο τέλος του Νοεμβρίου 2010), που επέδρασε αρνητικά στην δυνατότητα αγοράς πρώτων υλών σε επίπεδο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως την αυξημένη ζήτηση.

Η αύξηση ρευστότητας του Ομίλου μέσω της νέας χρηματοδότησης θα ομαλοποιήσει επίσης τη λειτουργία των εργοστασίων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 2010 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε σε 4,0 εκατ. € (έναντι -5,7 εκατ. € το 2009).

Το συνολικό EBITDA, διαμορφώθηκε στα -11,2 εκατ. € (έναντι -16,5 εκατ. € για το 2009). Σημαντική επιβάρυνση στο EBITDA είχαν κινήσεις εξυγίανσης του ισολογισμού, όπως οι απομειώσεις παγίων και τεχνογνωσίας ύψους 10,0 εκατ., τα κόστη αναδιοργάνωσης ύψους 1,2 εκατ., και διάφορες μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις ύψους 3,1 εκατ. Ευρω.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι ζημιές προ φόρων ήταν -61,8 εκατ. € έναντι -57,5 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε -63,5 εκατ. € έναντι -57,5 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Σημαντικό μέρος της επιβάρυνση των ζημιών είχαν οι απομειώσεις υπεραξίας ύψους 11,8 εκατ με στόχο την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού του Ομίλου αλλά και των θυγατρικών του και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 29,6 εκατ. Ευρώ.

Τα κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ενισχύθηκε με 8,0 εκατ από το προσωρινό δάνειο που χορηγήθηκε στον Ομιλο από τις 3 δανείστριες Ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha,Eurobank) αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας αναδιάρθρωσης τον περασμένο Νοέμβριο που κατευθύνθηκαν στην στην αγορά Α’ υλών.

Συμφωνία Αναδιοργάνωσης Χρεών

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την 17η Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η βασική συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου με βασικούς όρους :

 1. Εισροή νέου κεφαλαίου κίνησης
 • Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 16 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου το οποίο θα αποπληρωθεί κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή του.
 1. Μείωση του δανεισμού
 • Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων, ύψους 74,9 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου, αποφέροντας στους δανειστές ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 77,34%.
 1. Αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού
 • Κοινοπρακτικό Ομολογιακό δάνειο 116,8 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με αποπληρωμή από το τρίτο έως το πέμπτο έτος μετά την έκδοσή του.
 • Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο, μετά από 24 μήνες από την έκδοσή του, σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με 5ετή διάρκεια.
 1. Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:
  5 – ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (πλειοψηφία μελών Δ.Σ.)
  2 – μη εκτελεστικά μέλη, διορισμένα από τον Μ. Μαΐλλη
  2 – εκτελεστικά μέλη – Group CEO και CFO

Η συμφωνία με τους δανειστές θα υλοποιηθεί σύντομα μετά την περάτωση των σχετικών διαδικασιών όπως έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κλπ.

Προοπτικές

Το 2011, ο Όμιλος αναμένεται να επωφεληθεί περαιτέρω, λόγω της διεθνούς του παρουσίας, από την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, την αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του καθώς και την εξυγίανση του ισολογισμού σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Η διαθεσιμότητα κεφαλαίου κίνησης με το συνολικό ποσό των 16 εκατ. € που θα χορηγηθούν θα βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα  του Ομίλου για την αγορά Α΄υλών συντελώντας στην μείωση του κόστους παραγωγής και επιπρόσθετα θα δημιουργήσει  νέες χρηματοροές.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:

Capital Link

Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800

E-mail: maillis@capitallink.com