M.J. MAILLIS GROUP: 1st half 2011 Financial Results (for the period 01.01.2011 – 30.06.2011) – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Αποτελεσματα 1ου εξαμηνου 2011 (για την περιοδο 01.01.2011 – 30.06.2011)

August 31, 2011. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field in secondary packaging listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 30 June 2011.

Highlights:

The Group’s performance in the first half of 2011 confirms the recent constant improvement compared with the results from the corresponding period in 2010. The key aspects of this performance were a significant increase in sales, improved gross profit margin and a positive EBITDA.

  • Sales during the first half of 2011 increased by 12.8% compared with the corresponding six-month period in 2010, thereby confirming the Group’s upward trend.
  • Gross Profit Margins increased by 0.90 percentage points compared with 2010.
  • Total ΕΒΙΤDA amounted to €5.042 million, an increase of 18.61% over 2010.

Key figures for 1H 2011:

1st quarter 2011

2nd quarter 2011

1st half 2011

1st half 2010

Half-year difference

Sales

73,096

72,130

145,226

128,809

12.8%

Gross Profit

13,173

13,955

27,128

22,907

18.4%

Gross Margin

18.02%

19.35%

18.68%

17.78%

0.90pp

Operating EBITDA

2,382

3,266

5,648

3,361

68.06%

EBITDA

1,909

3,134

5,042

4,252

18.61%

Comparison of 1st and 2nd quarter performance 2011

Group sales in the 2nd quarter of 2011 maintain at the same levels to the 1st quarter, while gross profit rose by 6%. Pre-tax profit, interest and depreciation (EBITDA) increased by €1.225 million.

Financial Performance:

Turnover for the M. J. Maillis Group during the 1st half of 2011 reached €145.2 million- a 12.8% increase compared with 2010, which was the result of the gradual economic recovery that is taking place globally.

The 18.68% gross profit margin increased by 0.90 percentage points in comparison to the previous year, even though the Group, due to limited cash availability, continued to purchase raw materials at non competitive prices.

Excluding extraordinary income and expenditure principally arising from foreign exchange differences, provisions for stock depreciation, write downs of receivables as well as re-structuring expenditure, operating EBITDA for the 1st half of 2011 amounted to €5.648 million (compared with €3.361 million in 2010).

Continuing its steady upward trend, total EBITDA amounted to €5.042 million (compared with €4.252 million for 2010). The Group expects EBITDA to be positively affected in the 2nd half of 2011 by the final debt restructuring agreement with the Group’s creditors.

Losses before tax stood at €-5.6 million compared with a loss of €-16.7 million for the corresponding period of 2010. Losses after tax amounted to €-6.1 million compared with losses of €-17.6 million for the corresponding period of 2010.

Restructuring:

The Group has completed the negotiations with its lenders in order to secure the continued future operations of the Company and its subsidiaries. The agreement and the actions related to it have been approved by the Extra-ordinary Shareholders’ General Assembly of the Company that was held on 17 December 2010 & 10 January 2011 and renewed to the Second Extraordinary General Assembly that was held on 20 June 2011.

The Second Extraordinary Shareholders’ General Assembly of January 10, 2011 also decided to reduce the share capital by the amount of EUR 33,661,303.16 Euros by reducing the nominal value of shares from 0.76 Euros to 0.30 Euros.

As a result, the company’s share capital amounts to EUR 21,953,023.80 divided into 73,176,746 ordinary shares of nominal value 0.30 Euros each.

For the agreement to be completed a number of actions are required (e.g. transfer of debt from subsidiaries to the Company) that the Company and its Management have already and continue to undertake. The agreement also includes a number of conditions subject to approvals from the Shareholders’ General Assembly and the relevant Authorities. The Company and its Management estimate that the entire process will be finalized shortly.

Management believes that the signing of the agreement effectively puts an end to the uncertainty

surrounding the Company and the Group.

Outlook
In 2011, the Group is among the first in the Greek market to benefit from the gradual resumption of the economic activity around the world and its international presence, its improved operational and cost structure, and a restructured balance sheet as a result of the agreement with its lenders.
In the second half of 2011, the Group expects to continue its upward trend, which, due to its international presence, is directly related to the recovery in global economic activity. Its improved operational and cost structure, and a restructured balance sheet, as a result of the agreement with the lenders, remain important priorities for the Group.

About the M.J. Maillis Group
The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, Arcelor Mittal, Corus, Wall-mart etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:
Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Αθήνα 30 Αυγούστου, 2011. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2011. Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων: Η πορεία του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2011 επιβεβαιώνει τη συνεχή

πρόοδο που επιτυγχάνεται πρόσφατα σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου 2010. Οι κεντρικοί άξονες αυτής της πορείας είναι η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και το θετικό EBITDA. Οι πωλήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2011 αυξήθηκαν κατά12,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Ομίλου. Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2010. Το συνολικό ΕΒΙΤDA ανήλθε στα 5,042 εκ€, αυξημένο κατά 18,61% σε σχέση με το 2010 . Σημαντικά μεγέθη για το έτος 2011:

1ο τρίμηνο 2011

2ο τρίμηνο 2011

1ο εξάμηνο 2011

1ο εξάμηνο 2010

Διαφορά εξαμήνων

Πωλήσεις 73,096 72,130 145,226 128,809 12,8%

Μικτό Κέρδος 13,173 13,955 27,128 22,907 18,4%

Μικτό Περιθώριο 18,02% 19,35% 18,68% 17,78% 0,90 pp

Λειτουργικό

EBITDA 2,382 3,266 5,648 3,361 68,06%

EBITDA 1,909 3,134 5,042 4,252 18,61%

Σύγκριση απόδοσης 1ο & 2ου τριμήνου 2011

Oι πωλήσεις του Ομίλου το 2ο τρίμηνο 2011 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο παρέμειναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 6%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,225 εκ. Ευρώ. Πορεία οικονομικών μεγεθών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το 1ο εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε 145,2 εκ€, παρουσιάζοντας αύξηση 12,8% σε σύγκριση με το 2010 ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μικτό περιθώριο κέρδους στο 18,68% ήταν υψηλότερο κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, παρ’ ότι ο Όμιλος λόγω περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας συνεχίζει να αγοράζει πρώτες ύλες σε μη ανταγωνιστικές τιμές. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2011 διαμορφώθηκε σε 5,648 εκ€ (έναντι 3,361 εκ€ το 2010). Το συνολικό EBITDA, συνεχίζοντας τη σταθερά ανοδική τάση του, διαμορφώθηκε στα 5,042 εκ€ (έναντι 4,252 εκ€ για το 2010). Ο Όμιλος αναμένει το EBITDA να επηρεασθεί θετικά κατά το 2ο εξάμηνο 2011 λόγω της τελικής συμφωνίας της δανειακής αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές του. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -5,5 εκ€ έναντι -16,7 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε -6,1 εκ€ έναντι -17,6 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Αναδιοργάνωση:

Ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τους δανειοδότες του προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση των μελλοντικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Η συμφωνία και οι ενέργειες, που καθορίζει η συμφωνία, και που εκτελεί η Εταιρία εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Qεκεμβρίου 2010 & την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιανουαρίου 2011 και ανανεώθηκε από την Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2011. Κατά την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ΕΥΡW 33.661.303,16 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡW 21.953.023,80 διαιρούμενο σε 73.176.746 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία διάφορες ενέργειες απαιτούνται (π.χ. μεταφορά χρέους από τις θυγατρικές στην Εταιρεία) που η Εταιρεία και η Διοίκηση έχει εκτελέσει και συνεχίζει να ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διάφορους όρους που αφορούν την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρίας, και τις αρμόδιες Αρχές. Η Εταιρεία και η Qιοίκηση της εκτιμά ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Η Qιοίκηση θεωρεί ότι η οριστική υπογραφή της συμφωνίας βάζει ένα τέλος στην αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και ο Όμιλος.

Προοπτικές:

Το 2ο εξάμηνο 2011, ο Όμιλος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική πορεία του, η οποία, λόγω της διεθνούς του παρουσίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η αναδιάρθρωση της βάσης κόστους καθώς και η αναδιάρθρωση του ισολογισμού σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους δανειστές, παραμένουν σημαντικές προτεραιότητες για τον Όμιλο. Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.463 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.