M.J. MAILLIS GROUP: 1st half 2010 Financial Results (for the period 01.01.2010 – 30.06.2010) – ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ: Οικονομικα Αποτελεσματα 1ου εξαμηνου 2010 (για την περιοδο 01.01.2010 – 30.06.2010)

August 30, 2010. Athens, Greece The M.J. Maillis Group, a global leader in the field in secondary packaging listed on the Athens Exchange (ATHEX: MAIK), announces its results for the period from 1 January to 30 June 2010.

Highlights:
The Group’s performance in the first half of 2010 confirms the recent constant improvement compared with the results from the corresponding period in 2009. The key aspects of this performance were a significant increase in sales, improved gross profit margins and a positive EBITDA.

 • Sales during the first half of 2010 increased by 24.6% compared with the corresponding six-month period in 2009, thereby confirming the Group’s upward trend, which is a result of the partial economic recovery taking place on Global markets.
 • Gross Profit Margins increased by 3.3 percentage points compared with 2009.
 • Total ΕΒΙΤDA amounted to €4.252 million, an increase of 150.6% over 2009.

Key figures for 1H 2010:

1st quarter 2010

2nd quarter 2010

1st half 2010

1st half 2009

Half-year difference

Sales

59,234

69,576

128,809

103,413

24.6%

Gross Profit*

14,255

16,486

30,740

21,347

96.6%

Gross Margin*

24.1%

23.7%

23.9%

20.6%

3.3pp

Operating EBITDA

904

2,457

3,394

-5,812

158.3%

EBITDA

474

3,778

4,252

-8,377

150.6%

* the Gross Profit and Gross Margin are for management reporting purposes and take no account of depreciation and amortization, grants/subsidies, foreign exchange differences and service costs.

Comparison of 1st and 2nd quarter performance 2010

Maintaining the upward trend that began in late 2009, Group sales in the 2nd quarter of 2010 rose by 17.4% and gross profit by 15.7% compared with the 1st quarter of the previous year. Pre-tax

profit, interest and depreciation (EBITDA) increased by €3.304 million.

Financial Performance:

Turnover for the M. J. Maillis Group during the 1st half of 2010 reached €128.8 million- a 24.6% increase compared with 2009, which was the result of the gradual economic recovery that is taking place globally.

The 23.9% gross profit margin increased by 3.3% percentage points in comparison to the previous year, which was negatively affected by stocks purchased at high cost before the economic crisis and by lower volumes of sales.

Excluding extraordinary income and expenditure principally arising from foreign exchange differences, provisions for stock depreciation, write downs of receivables as well as re-structuring expenditure, operating EBITDA for the 1st half of 2010 amounted to €3.4 million (compared with €-5.8 million in 2009).

Continuing its steady upward trend, total EBITDA amounted to €4.3 million (compared with €-8.4 million for 2009). The Group expects EBITDA to be affected in the 2nd half of 2010 by non-recurring expenditure resulting from the final debt restructuring agreement with the Group’s creditors.

Losses before tax stood at €-16.7 million compared with a loss of €-26.4 million for the corresponding period of 2009. Losses after tax amounted to €-17.8 million compared with losses of €-26.9 million for the corresponding period of 2009.

Restructuring:

Renegotiation of loan terms:

Group Management is close to signing a Memorandum of Understanding with its creditors. The Memorandum is based on the proposal endorsed by the Board of Directors at its meeting of 16 April 2010, the key points of which are as follows:

i. Capitalization of existing loans: €70 million through the issuing of new shares in the listed parent company in favour of the Group’s creditors.
ii. Regarding the refinancing of the remaining existing loans:
- Syndicated loan of €110 million.
- Bond issue of €50 million, with a capitalized interest rate (PIK), convertible into new shares of the listed parent company.
iii. A new Working Capital line: €16 million, for the purpose of financing the Group’s further development.

Outlook:

In the 2nd half of 2010 and given the extent of its global presence, the Group expects to take

greater advantage of the recovery in global economic activity. It also expects to benefit from the restructuring of its cost basis as well as its balance sheet following the agreement with its creditors.

The availability of working capital will improve the Group’s negotiating potential as well as its productivity.

The restructuring of the Group continues in parallel; having entered its second phase, it is expected to result in the further reduction of costs.

Corporate Profile of the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging, providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,540 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminium, steel, construction and timber and bailing industries. The Group is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Stock Exchange under the ticker symbol “MAIK”.

For more information please contact:

Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +30-210-6285-000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Investor Relations Advisors
Capital Link
Athens – Eftychia Yiagou – Tel. +30-210-6109-800
London – Annie Evangeli – Tel. +44-203-206-1320
New York – Matthew Abenante – Tel. +1-212-661-7566
E-mail: maillis@capitallink.com

Αθήνα, 30 Αυγούστου, 2010. Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης, ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK), ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων:

Η πορεία του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2010 επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο που επιτυγχάνεται πρόσφατα σε σχέση με τα  αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου 2009. Οι κεντρικοί άξονες αυτής της πορείας είναι η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους και το θετικό EBITDA.

 • Οι πωλήσεις κατά το 1ο εξάμηνο του 2010 αυξήθηκαν κατά 24.6% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του Ομίλου συνέπεια της μερικής ανάκαμψης των αγορών του εξωτερικού.
 • Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους αυξήθηκε κατά 3.3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2009.
 • Το συνολικό ΕΒΙΤDA  ανήλθε στα 4,252 εκ€, αυξημένο κατά 150,6% σε σχέση με το 2009 .

Σημαντικά μεγέθη για το έτος 2010:

  1ο τρίμηνο 2010 2ο τρίμηνο 2010 1ο εξάμηνο 2010 1ο εξάμηνο 2009 Διαφορά εξαμήνων
Πωλήσεις

59,234

69,576

128,809

103,413

24.6%

Μικτό Κέρδος*

14,255

16,486

30,740

21,347

96.6%

Μικτό Περιθώριο*

24.1%

23.7%

23.9%

20.6%

3.3pp

Λειτουργικό EBITDA

904

2,457

3,394

-5,812

158.3%

EBITDA

474

3,778

4,252

-8,377

150.6%

* το Μικτό Κέρδος και Περιθώριο είναι στοιχεία διοικητικής πληροφόρησης και εξαιρούν αποσβέσεις, επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις, συναλλαγματικές διαφορές και κόστη υπηρεσιών. 

Σύγκριση απόδοσης 1ο & 2ου τριμήνου 2010

Διατηρώντας την ανοδική τάση που είχε ξεκινήσει από το τέλος του 2009, οι πωλήσεις του Ομίλου το 2ο τρίμηνο 2010 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17.4% και το μεικτό κέρδος κατά 15,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 3,304 εκ. Ευρώ.

Πορεία οικονομικών μεγεθών:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μ. Ι. Μαΐλλης κατά το 1ο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε 128,8 εκ€, παρουσιάζοντας αύξηση 24.6% σε σύγκριση με το 2009, ως αποτέλεσμα της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους στο 23.9% ήταν υψηλότερο κατά 3.3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς η τελευταία επηρεάστηκε απο το σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο της αποθεματοποίησης των προ της κρίσεως ακριβά αγορασθέντων αποθεμάτων και των χαμηλότερων όγκων.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2010 διαμορφώθηκε σε 3,4 εκ€ (έναντι -5,8 εκ€ το 2009).

Το συνολικό EBITDA, συνεχίζοντας τη σταθερά ανοδική τάση του,  διαμορφώθηκε στα 4,3 εκ€ (έναντι -8,4 εκ€ για το 2009). Ο όμιλος αναμένει το EBITDA να επηρεασθεί κατά το 2ο εξάμηνο 2010 λόγω μη επαναλαμβανομένων εξόδων που προκύπτουν με την τελική συμφωνία της δανειακής αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές του.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε -16,7 εκ€ έναντι -26,4 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Οι ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε -17,8 εκ€ έναντι -26,9 εκ€ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Αναδιοργάνωση:

Επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών όρων:

Η διοίκηση της εταιρεία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με τους πιστωτές της, βασισμένο στην πρόταση που είχε γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 16.4.2010.. Τα βασικά στοιχεία της πρότασης, ήταν τα εξής:

 1.                             i.        Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων: 70 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου.
 2.                            ii.        Για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού:
  - Κοινοπρακτικό δάνειο 110 εκατ. Ευρώ.
  - Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας.
 3.                           iii.        Νέα γραμμή Κεφαλαίου Κίνησης: 16 εκατ. Ευρώ, για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου. 

Προοπτικές:

Το 2ο εξάμηνο 2010, ο Όμιλος αναμένεται να επωφεληθεί περαιτέρω, λόγω της διεθνούς του παρουσίας, από την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, την αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του καθώς και την αναδιάρθρωση του ισολογισμού σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Η διαθεσιμότητα κεφαλαίου κίνησης θα βελτιώσει την διαπραγματευτική δυνατότητα του Ομίλου και την παραγωγική αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα  συνεχίζεται η αναδιοργάνωση του Ομίλου και έχοντας περάσει στη δεύτερη φάση  με αναμενόμενα αποτελέσματα την περαιτέρω μείωση του κόστους.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr 

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:

Capital Link

Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800

E-mail: maillis@capitallink.com