Board of Directors Approves Principal Debt Restructuring Proposal – Αποδοχη της Προτασης Αναδιαρθρωσης Χρεους από το Δ.Σ. της εταιρειας

M. J. MAILLIS S.A. announces that its Board of Directors discussed at its meeting on 16.4.2010 a letter-proposal of the Group’s creditors for the restructuring of debt liabilities of the Maillis Group totaling approximately Euro 230 million, out of total outstanding Group loans amounting to approximately Euro 250 million.

The basic points of the proposal are the following:

 • Capitalization of outstanding loans: For an amount of Euro 70 million with issuance of new common shares of the listed parent company to the Group’s creditors.
 • For the re-financing of the remaining outstanding loans:
  o A syndicated loan of Euro 110 million
  o A bond loan, of Euro 50 million, with capitalizable (Pay-In-Kind) rate, convertible to new common shares of the listed parent company.
 • New working capital line: For an amount of Euro 16 million for the financing of the Group’s growth.

The Board of Directors evaluated the proposal taking into account the exceptionally unfavorable consequences of the economic crisis, the highly diverse profile of the Group’s creditors, the vital need of liquidity for the smooth continuation of the Group’s activities, the need for financing its growth and the interest of all existing shareholders, decided to accept the main points of the restructuring solution proposed by the creditors and to continue the negotiation process on that basis aiming the signing of an agreement that will include all restructuring issues and will be mutually acceptable to the company and all its creditors.

Provided that the debt restructuring negotiations are successfully completed, the company will notify the investing public, via a new corporate announcement, about the final agreement, the process, all necessary approvals (including approval by the company’s General Meeting) and the timetable for its implementation.

About the M.J. Maillis Group

The M.J. Maillis Group is a leader in secondary packaging providing its clients globally with complete, high technology and cost effective packaging solutions (one-stop-shopping) that combine packaging equipment, packaging materials, service and support. The Group employs 1,540 people and maintains physical presence in 18 countries in Europe, North America and Asia, while its products are sold in more than 80 countries worldwide. The Group’s customer base extends to the food and beverage, aluminum, steel, construction, timber and bailing industries and it is the exclusive or preferred global supplier to an increasing number of major industrial and consumer products multinationals such as US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart etc. The shares of the M.J. Maillis Group are listed on the Athens Exchange under the ticker symbol “MAIK”.
For more information please contact:
Company Contact:
Group’s Investor Relations Department
Tel. +302106285000
E-mail investor.relations@maillis.gr

Investor Relations Advisors
Capital Link
Athens – Eftychia Yiagou – Tel. +30-210-6109-800
London – Annie Evangeli – Tel. +44-203-206-1320
New York – Matthew Abenante – Tel. +1-212-661-7566
E-mail: maillis@capitallink.com

Η ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο συζήτησε, κατά τη συνεδρίαση της 16.4.2010, επιστολή-πρόταση των δανειστών του Ομίλου, για την αναδιάρθρωση  δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΜΑΪΛΛΗ, συνολικού ύψους περίπου 230 εκατ. Ευρώ, από το σύνολο των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων, του Ομίλου, ύψους περίπου 250 εκατ. Ευρώ.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης, είναι τα εξής:

 • Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων: 70 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου.
  • Για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού:
   • o Κοινοπρακτικό δάνειο 110 εκατ. Ευρώ.
   • o Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας.
  • Νέα γραμμή Κεφαλαίου Κίνησης:  16 εκατ. Ευρώ, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου.

Λαμβάνοντας υπόψη, για την αξιολόγηση της πρότασης, τις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, το διαφορετικό επενδυτικό προφίλ των δανειστών του Ομίλου, την άμεση ανάγκη ρευστότητας, για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής του και συνακόλουθα, το συμφέρον όλων των υφιστάμενων μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχθεί η Εταιρεία τα προτεινόμενα, από τους δανειστές της, κύρια σημεία λύσης αναδιάρθρωσης και να συνεχιστεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σε αυτήν τη βάση, με στόχο την κατάληξη σε υπογραφή συμφωνίας, η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων της αναδιάρθρωσης και θα είναι αποδεκτή από την Εταιρεία και όλους τους δανειστές της.

Εφόσον η προσπάθεια ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ευοδωθεί, η υπογραφή της συμφωνίας (η υλοποίηση της οποίας θα πρέπει να αποφασισθεί και από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας), καθώς και η διαδικασία, οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό, με νέα ανακοίνωση της Εταιρείας. 

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr 

Σύμβουλοι Επενδυτικών Σχέσεων:

Capital Link

Αθήνα – Ευτυχία Γιάγκου – Τηλ. +30-210-6109-800

E-mail: maillis@capitallink.com