ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012:

- Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2011 την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).

- Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2011 την Τετάρτη   28 Μαρτίου 2012 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης)καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.maillis.com).

- Δημοσίευση των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2011 στον τύπο την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012.

- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.

- H Εταιρία δε θα  διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.

Η  «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Αθήναι, 27 Μαρτίου 2012