Ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση του Ομιλου Μαιλλη

Αθήνα, 30.06.2011. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων: η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2010, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010, η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, η έγκριση συμβάσεων αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ και παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου κος Αλέξανδρος Τασόπουλος αναφέρθηκε στα κύρια σημεία οικονομικής απόδοσης για τη χρήση 2010,  όπου υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου σε σχέση με το προηγούμενο έτος με κεντρικούς άξονες αυτής της ανοδικής πορείας:

  • Τον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου που κατά το 2010 αυξήθηκε κατά 23,2% σε σύγκριση με το 2009 επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των εσόδων του Ομίλου συνεπεία της ανάκαμψης των αγορών του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται.
  • Την επίτευξη θετικού Λειτουργικού ΕΒΙΤDA ύψους 4,0 εκατ. έναντι αρνητικού -5,7 εκατ το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας την σταδιακή επαναφορά του Ομίλου στην κερδοφορία.

Τα σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2010 σε σύγκριση με το 2009 σε εκ. Ευρώ ήταν ως εξής:

2010 2009 Διαφορά
Πωλήσεις 262,2 212,8 +23.2%
Μικτό Κέρδος 43,7 31,1 +40.5%
Λειτουργικό EBITDA* 4,0 -5,7 +170,1%
EBITDA -11,2 -16,5 32.2%

* Το Λειτουργικό EBITDA εξαιρεί μη επαναλαμβανόμενα έξοδα όπως συναλλαγματικές διαφορές και έξοδα αναδιάρθρωσης, τα οποία αναμορφώνουν το συνολικό ΕΒΙΤDA.

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους δανειστές, ο κύριος Τασόπουλος τόνισε ότι συνεχίζονται και σύντομα θα ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οριστική υπογραφή της συμφωνίας.

Στη συνέχεια ο κος Mark Köllmann, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και ο κος Μιχαήλ Μαίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου αναφέρθηκαν στην επόμενη ημέρα τονίζοντας ότι: “Συνεχίζουμε την αναδιοργάνωση του Ομίλου έχοντας ήδη περάσει στην επόμενη φάση, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του κόστους, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς και με προϋπόθεση την εξυγίανση του ισολογισμού, ο Όμιλος θα επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Η επίλυση του ζητήματος του Κεφαλαίου Κίνησης θα επαναφέρει τον Όμιλο στα προ κρίσης επίπεδα λειτουργίας, δεδομένου ότι η ζήτηση διεθνώς έχει αποκατασταθεί”. Παράλληλα σημείωσαν ότι θα υπάρξει και συμπληρωματικός κύκλος αναδιοργάνωσης, οπότε πλέον ο Όμιλος θα αποκαταστήσει την κερδοφορία του.

Εταιρική Ταυτότητα του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης

Ο Όμιλος Μ.Ι. Μαΐλλης είναι ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας και παρέχει στους πελάτες του παγκοσμίως ολοκληρωμένες, υψηλής τεχνολογίας και εύλογου κόστους (cost effective) λύσεις συσκευασίας (one-stop-shopping) οι οποίες συνδυάζουν εξοπλισμό συσκευασίας, υλικά συσκευασίας, υπηρεσίες και υποστήριξη. Ο Όμιλος απασχολεί 1.540 άτομα και διατηρεί φυσική παρουσία σε 18 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία, ενώ τα προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πελατολόγιο του Ομίλου εκτείνεται σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τροφίμων και ποτών, αλουμινίου, χάλυβα, κατασκευών, ξυλείας και παραγωγής φυσικών και συνθετικών ινών. Ο Όμιλος και είναι ο αποκλειστικός ή ο προτιμώμενος παγκόσμιος προμηθευτής ενός αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιριών βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, όπως οι US Steel, Nestle, Coca Cola, P&G, Henkel, Pepsi, Mars, Lafarge, Alcoa, ArcelorMittal, Corus, Wall-mart, κλπ. Οι μετοχές του Ομίλου Μαΐλλη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον κωδικό μετοχής “ΜΑΙΚ”.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr