Ενημερωτικο Δελτιο – Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου

Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την ανώνυμη εταιρεία «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των πιστωτριών τραπεζών και ομολογιούχων δανειστών και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ενώ το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 11/10/2011, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την εισαγωγή και μόνον των νέων μετοχών που εκδίδονται με την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου («Νέες Μετοχές») και όχι για τη δημόσια προσφορά αυτών. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 12/10/2011 σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.maillis.com / Investor Relations / Regulatory Announcements / 2011, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

Η προσφορά των Νέων Μετοχών και η δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν αποτελούν δημόσια προσφορά.

Η διανοµή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόµο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του. Εποµένως, το Ενηµερωτικό Δελτίο απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του.

Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν, από τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

Οι Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν, σύμφωνα με την Πράξη Η.Π.Α., του 1933, περί Κινητών Αξιών (U.S. Securities Act of 1933), όπως ισχύει σήμερα. Εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, οι Μετοχές δε μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Η.Π.Α., Καναδά, Νότιας Αφρικής, Αυστραλίας, Ιαπωνίας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόµο.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίηση ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τα δικαιώµατά µου και συµφωνώ να δεσµεύοµαι από αυτή. Συµφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωµα να προχωρήσω και να µελετήσω το περιεχόµενο αυτής της ιστοσελίδας.