ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σε συνέχεια της από 24-11-2010 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της 17ης Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 πρωινή στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα “AΡΤΕΜΙΣ”) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Φιλαδελφέως 2, η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ως κατωτέρω:

α. Στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα Η βραδυνή, φύλλο υπ? αρ. 3.905/26-11-2010

β. Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, φύλλο υπ’ αρ. 24.470/26-11-2010

γ. Στην τοπική εφημερίδα Κηφισιά, φύλλο 1059/26-10-2010

δ. Στο ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ (υπ’ αρ. πρωτ. δημ. Ε207887/26-11-2010), το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί ότι στην ως άνω πρόσκληση, εκ παραδρομής, αναφέρεται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 8 ότι πρόκειται να τροποποιηθεί το άρθρο 12 του Καταστατικού, ώστε να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, ενώ, στην πραγματικότητα, πρόκειται να τροποποιηθεί το άρθρο 10 του Καταστατικού, ώστε να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

Κατόπιν τούτου, η ορθή διατύπωση του θέματος της ημερήσιας διάταξης με αριθμό 8 είναι η ακόλουθη:

8. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε η πλειοψηφία των μελών του να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και του άρθρου 10 του Καταστατικού, ώστε να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.