ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία Μ.Ι.MAΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ Συστήματα Συσκευασίας γνωστοποιεί, ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Ιουλίου 2011, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτού κυρίου Θεοχάρη Α. Φιλιππόπουλου εξέλεξε τον κύριο Μιχαήλ Ν. Παναγή, ως μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος.