Αριθμος Μετοχων και Δικαιωματων Ψηφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 26.05.2011, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011, ανέρχεται σε 73.176.746.