Αποφασεις της A’ Επαναληπτικης Εκτακτης Γενικης Συνελευσης της 7ης Ιουνιου 2011

Αθήνα, 07/06/2011. Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 7η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στην Κηφισιά Αττικής, και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρίας στο «CECIL» επί της οδού Ξενίας αρ. 5 και Χαριλάου Τρικούπη, στην Αίθουσα Συσκέψεων στον τρίτο (3ο) όροφο. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 32.962.082 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,04 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 2.

Ακολούθως έγινε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΘEMA 1ο: Ανανέωση της από 10/1/2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των € 74.924.562,60, με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται  δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα τούτο δεν συζητήθηκε στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ., την 18η Ιουνίου 2011.