Αποφασεις της Ετησιας Τακτικης Γενικης Συνελευσης της 28ης Ιουνιου 2011

Αθήνα, 28/06/2011. Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 28η Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα “ΑΡΤΕΜΙΣ”) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Φιλαδελφέως 2. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.234.476 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,42 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 6.

Ακολούθως έγινε συζήτηση  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,42% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 33.234.476 ψήφους έξι (6) μετόχων υπέρ, ενέκρινε τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2010, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2010, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το ως άνω υπ’ αριθμ. 656/21.03.2011 Πρακτικό του.

2. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,42% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 33.234.476 ψήφους έξι (6) μετόχων υπέρ και μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους και αντιπροσωπευομένους μετόχους, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για το διαχειριστικό έτος 2010.

3. H Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 45,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 33.022.676 ψήφους πέντε (5) μετόχων υπέρ και απέχοντος ενός (1) μετόχου με 211.800 ψήφους, εξέλεξε ως ελεγκτή για τη χρήση 2011 την Ελεγκτική Εταιρεία “ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)”, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και καθόρισε το ύψος της αμοιβή αυτής μέχρι το ποσό των ευρώ διακοσίων σαράντα επτά   χιλιάδων (€247.000) τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας όσο και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αναπληρωτού.

4. H Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 45,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 33.018.706 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ και 3.970 ψήφους ενός (1) μετόχου κατά, απέχοντος δε ενός (1) μετόχου με 211.800 ψήφους, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 την ειδική σχέση έμμισθης εργασίας τετράμηνης διάρκειας, του τέως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κούρουγλου, η οποία λήγει την 30.06.2011.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση, με την αυτήν ως άνω πλειοψηφία, απεφάσισε όπως το συνολικό ποσόν των πάσης φύσεως αποδοχών και απολαβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, (α) οριστεί ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000 €) και (β) η επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων – μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία μέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) ετησίως.

5. Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,42% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 33.234.476 ψήφους έξι (6) μετόχων υπέρ, παρείχε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Μη υπάρχουσας ανάγκης πρόσθετης έγκρισης, σχετικά με την έκδοση των ομολογιακών δανείων, της συμφωνίας αναδιάρθρωσης το Ομίλου, δεν ελήφθη καμία απόφαση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση.