Αποφασεις της Β’ Επαναληπτικης Έκτακτης Γενικης Συνελευσης της 18ης Ιουνιου 2011

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2011. Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν τη 18η Ιουνίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πρωινή στην Κηφισιά Αττικής, και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρίας στο «CECIL» επί της οδού Ξενίας αρ. 5 και Χαριλάου Τρικούπη, στην Αίθουσα Συσκέψεων στον τρίτο (3ο) όροφο. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.184.476 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,35 % με αριθμό παριστάμενων/αντιπροσωπευμένων μετόχων 5.

H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση, του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση, ποσοστού 45,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 33.184.476 έγκυρες ψήφους πέντε (5) μετόχων, αποφάσισε, λόγω παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά τη Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.1.2011, αποφάσισε να ανανεώσει, εγκρίνοντας εκ νέου, την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των € 74.924.562,60 με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις νέες μετοχές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.