ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας, σχετικά με την πορεία των δικαστικών ενεργειών της Εταιρείας, για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, περί διακοπής λειτουργίας της μονάδας παραγωγής χαλυβδοταινιών, στα Οινόφυτα, γνωστοποιούμε ότι, σήμερα, 20-8-2010, η Εταιρεία έλαβε και κοινοποίησε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, την υπ’αρ. 845/2010 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ, η οποία δέχεται την αίτηση αναστολής μας και αναστέλλει την εκτέλεση της εν λόγω προσβαλλόμενης πράξης, μέχρι την 30-11-2010.

Υπενθυμίζεται ότι, η διακοπή λειτουργίας, επιβλήθηκε, λόγω της τυπικής έλλειψης άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, χωρίς να διαπιστώνεται ότι, σήμερα, η μονάδα των Οινοφύτων προκαλεί ρύπανση, καθώς και ότι  η λήψη άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων προϋποθέτει την ύπαρξη απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), για την οποία, η Εταιρεία έχει υποβάλει φάκελο, από το 2007. Η Εταιρεία αναμένει πλέον άμεσα την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ, η οποία έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της από την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων.

Όπως αναφέραμε στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης (απόφαση διακοπής λειτουργίας της μονάδας χαλυβδοταινιών στα Οινόφυτα), έχει ήδη ανασταλεί, δύο φορές, από την αρχή του έτους, με προσωρινές διαταγές του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων, τον εκ βάθρων εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής προστασίας της μονάδας των Οινοφύτων.

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ θέτει ορισμένους όρους, για τη διατήρηση της αναστολής, που αφορούν την τήρηση των νέων περιβαλλοντικών όρων της Εταιρείας και την έγκαιρη προετοιμασία για την προσαρμογή τους στο νέο νομικό καθεστώς, που διέπει την περιβαλλοντική προστασία του Ασωπού.

Η Εταιρεία θα τηρήσει πλήρως κάθε όρο που θέτει η απόφαση του ΣτΕ, καθώς έχει, από το τέλος του 2009, ολοκληρώσει σημαντική επένδυση, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) Ευρώ, σε αντιρρυπαντική τεχνολογία αιχμής, σύμφωνα με τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών όρων της. Ο νέος εξοπλισμός ολοκληρωμένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καθιστά το εργοστάσιο των Οινοφύτων πρότυπο «πράσινης» βιομηχανικής μονάδας, η οποία αφενός, ανακυκλώνει και δεν απορρίπτει κανένα υγρό απόβλητο στον Ασωπό ποταμό, αφετέρου, εκμηδενίζει τους αέριους ρύπους της.

Ενόψει των προηγουμένων και της σταθερής βούλησης της Εταιρείας να αποτελέσει πρότυπο για την περιοχή του Ασωπού,  η Εταιρεία, εφόσον απαιτηθεί, θα προχωρήσει σε κάθε ενδεδειγμένη τελειοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας της μονάδας του Ασωπού, έχοντας την πεποίθηση ότι, μέχρι τις 30-11-2010, η διοίκηση θα έχει ολοκληρώσει τις τυπικές εκκρεμότητες, σε σχέση με τις προβλεπόμενες άδειες της «πράσινης» μονάδας μας.