ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ N.3556/2007

Η εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι, κατόπιν αίτησής της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), έλαβε από το Δικαστήριο προσωρινή διαταγή αναστολής κοινοποιηθείσας απόφασης της Αντινομάρχου Βοιωτίας, περί διακοπής λειτουργίας και εντός εικοσαημέρου σφράγισης του τμήματος παραγωγής χαλυβδοταινιών, του εργοστασίου της στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η εν λόγω απόφαση της Νομαρχίας Βοιωτίας δεν αφορά περιβαλλοντική παράβαση (ρύπανση), αλλά επικαλείται την τυπική έλλειψη άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, του τμήματος παραγωγής χαλυβδοταινιών, για την οποία η Εταιρεία έχει υποβάλει φάκελο από τον Απρίλιο του 2008. Το ΣτΕ ανέστειλε την εκτέλεση της ως άνω απόφασης, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν αυτοψία και να αποφανθούν επί των εκκρεμών αιτήσεων της Εταιρείας, για την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων και της άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων της μονάδας των Οινοφύτων, μετά την εγκατάσταση των νέων συστημάτων αντιρρυπαντικής προστασίας.

Σύμφωνα και με τη σχετική πρόσφατη ανακοίνωση της Εταιρείας, επισημαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί, από το τέλος του 2009, η μεγάλη επένδυση της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (ύψους 4 εκατομμυρίων Ευρώ) σε αντιρρυπαντική τεχνολογία αιχμής, με αποτέλεσμα, τη σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού περιβαλλοντικής προστασίας της μονάδας, η οποία καθιστά το εργοστάσιο Οινοφύτων «πράσινη» βιομηχανία.