Ανακοινωση για μειωση μετοχικου κεφαλαιου με μειωση της ονομαστικης αξιας της μετοχης

Ανακοινώνεται από την εταιρία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ότι η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 33.661.303,16 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,76 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 21.953.023,80 διαιρούμενο σε 73.176.746 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-806/25/01/2011 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2011 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 14η Φεβρουαρίου 2011 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Κηφισιά, 09/02/2011