ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Απαντηση στο από 27 Μαρτιου 2013 ερωτημα της Επιτροπης Κεφαλαιαγορας

Σε απάντηση του από 27 Μαρτίου 2013 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο ελήφθη από την Εταιρεία την 28η Μαρτίου 2013, η εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 21 Ν. 3556/2007, το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας  και του Ομίλου MAILLIS GROUP στην Κύπρο, ως ακολούθως:

α) O Όμιλος δεν διαθέτει καταθέσεις σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου ή στην Cyprus Popular Bank (CPB) είτε σε καταστήματα τους στην Ελλάδα είτε σε άλλη χώρα ούτε καταθέσεις εν γένει στην Κύπρο.

β) Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.

γ) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο έκλεισε στο 0,103% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση του 2012.

δ) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδομένων των όσων είναι γνωστά στην Εταιρεία σήμερα, η επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της αναμένεται να είναι αμελητέα.

ε) Σημειώνουμε τέλος ότι δεν υφίσταται οιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικής αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω θέμα.