ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.07.2014 (υποκειμενο σε περαιτερω διορθωσεις, συμπληρωσεις και τροποποιησεις)

Θέμα 1ο: Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης, (RestructuringDeed 2014) (RestructuringDeed, εφεξής αναφερόμενη ως η «Συμφωνία Αναδιάρθρωσης – RestructuringDeed 2014») και των περιεχόμενων σε αυτήν όρων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλεται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση η νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης (“Restructuring Deed 2014″), εφεξής αναφερόμενη ως η «Συμφωνία Αναδιάρθρωσης – Restructuring Deed 2014») η οποία υπεγράφη στις 26 Ιουνίου 2014 μεταξύ της Εταιρείας και των εκεί αναφερόμενων συμβαλλομένων. Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης – Restructuring Deed 2014 όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμό 717/26.06.2014 Πρακτικό του. Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης Restructuring Deed 2014, θέτει το πλαίσιο για την οικονομική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του Ομίλου και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών και ακολούθως του ελέγχου της Εταιρείας, σε επενδυτή με σημαντική εμπειρία στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, τη μείωση του δανεισμού, με τη μετατροπή του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (σήμερα, περίπου €96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (σήμερα, περίπου €69,4 εκ.), σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ή εναλλακτικά, διαγραφή μέρους των απαιτήσεων των προαναφερόμενων ομολόγων, προς επίτευξη του ίδιου συνολικού αποτελέσματος μείωσης του δανεισμού,  καθώς και περαιτέρω ,  διαγραφή της Εταιρίας από το ΧΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί η απαραίτητη εξυγίανσή της . Επιπλέον,  η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης  προβλέπει την ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.  Η Αναδιάρθωση προβλέπει επίσης, τη βελτίωση βασικών όρων του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως, παράταση χρονοδιαγράμματος  αποπληρωμής και μείωση εφαρμοζόμενου επιτόκίου τους.

ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 10 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 και με τους όρους που προβλέπει η νέα Συμφωνία Αναδιάρθρωσης – RestructuringDeed 2014, για την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση του προγράμματος του WorkingCapital Ομολογιακού Δανείου (“WorkingCapitalBondProgramme”) και στη σύναψη της Σύμβασης Κάλυψης του WorkingCapital Ομολογιακού Δανείου («WorkingCapitalSubscriptionFacilityAgreement”) .

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού Oμολογιακού δανείου ύψους 10.000.000 Ευρώ πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Working Capital Ομολογιακό Δάνειο»). Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών (Facility Agent) θα οριστεί η AΛΦΑ Τράπεζα A.E. και θα έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και εξειδικεύονται αναλυτικά στο Working Capital Πρόγραμμα και στη Σύμβαση Κάλυψης του Working Capital Oμολογιακού Δανείου. Το προϊόν του Working Capital Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί (α) για την κάλυψη των εξόδων της νέας αναδιάρθρωσης του ομίλου και (b) για την χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών αναγκών του ομίλου. Το Working Capital Ομολογιακό Δάνειο θα εκδοθεί σε μία σειρά. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα είναι ένα (1) Ευρώ. Ο ετήσιος τόκος θα υπολογίζεται βάσει του επιτοκίου Euribor τριμήνου συν περιθώριο 2%. Ο τόκος θα είναι πληρωτέος ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστών. Το Working Capital  Ομολογιακό Δάνειο λήγει μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης κάλυψης (η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως η «Σύμβαση Κάλυψης του Working Capital Ομολογιακού Δανείου»). Το Working Capital Ομολογιακό Δάνειο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση από τις δανείστριες Τράπεζες ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, Eurobank Ergasias AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και ΒΝPP και από συνδεδεμένη εταιρεία του επενδυτή.

Στα πλαίσια της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, ως ανωτέρω προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία να συνάψει σύμβαση κάλυψης (η «Σύμβαση Κάλυψης του Working Capital Προγράμματος»), (Working Capital Subscription Facility Agreement) η οποία θα ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με την κάλυψήη τoυ, από τους ομολογιούχους δανειστές.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Κάλυψης του Working Capital Προγράμματος, για την εξασφάλιση του ΟμολογιακούΔανείουτων απαιτήσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Κάλυψης του Working Capital Προγράμματος και την Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Συμφωνία Δανειστών – (“Amended and Restated Intercreditor Agreement”), , καθώς και όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από όλα τα έγγραφα που θα υπογραφούν στα πλαίσια της έκδοσης τoυ Working Capital Ομολογιακού Δανείου και στα πλαίσια της υλοποίησης της  Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης – Restructuring Deed 2014 (εφ’ εξής οι «Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»), ο Όμιλος θα παράσχει τις κατωτέρω αναφερόμενες εξασφαλίσεις στα περιουσιακά της στοιχεία:

(i)            Πρώτης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών της καναδικής θυγατρικής Wulftec International Inc που κατέχει η θυγατρική του Ομίλου Εuropack S.A.

(ii)           Δεύτερης τάξης ενέχυρο επί των μετοχών της ιταλικής θυγατρικής Siat S.p.A που κατέχει η θυγατρική τυ Ομίλου Europack S.A.

ΘΕΜΑ 3ο : Tροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 16.000.000 Ευρώ πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («SuperSenior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση Τροποποιημένου και Αναδιατυπωμένου Προγράμματος του Super Senior Ομολογιακού Δανείου (AmendedandRestatedSuperSeniorBondProgramme), και στην σύναψη τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης αυτού («SupplementalAgreementtotheSuperSenior Bond Programme»).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 16.000.000 Ευρώ πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Super Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών (Facility Agent) θα παραμείνει  η ΑΛΦΑ Τράπεζα A.E. και θα έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και εξειδικεύονται αναλυτικά στο Τροποποιημένο και Αναδιατυπωμένο Super Senior Πρόγραμμα και στην Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Σύμβαση Κάλυψης. Μεταξύ άλλων θα τροποποιηθούν οι εξής βασικοί όροι : ο τόκος θα ανέρχεται πλέον σε Euribor τριμήνου  συν περιθώριο τρία τοις εκατό (3%) ετησίως και θα είναι πληρωτέος ανά τρίμηνο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστών και θα παραταθεί η ημερομηνία λήξης (Final Maturity Date)  έως το πέμπτο έτος από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης του Super Senior Ομολογιακού Δανείου, με καταβολή 50% του ποσού την ονομαστικής αξίας των Ομολογιών στην τέταρτη επέτειο από την υπογραφή και την αποπληρωμή της οφειλής που υπολείπεται, στην πέμπτη επέτειο από την υπογραφή.

Θέμα 4οTροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 72.446.452 Ευρώ πλέον τόκων PIK 10.859.452 Ευρώ (ήτοι συνολικό ποσό (72.446.452 Ευρώ + 10.859.452 Ευρώ τόκοι PIK =) 83.305.904 Ευρώ) και 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό (60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ +  τόκοι PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ=) 69.468.938 Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση Τροποποιημένου και Αναδιατυπωμένου Προγράμματος του Senior Ομολογιακού Δανείου (AmendedandRestatedSeniorBondProgramme), και στην σύναψη τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης αυτού («SupplementalAgreementtotheSeniorBondProgramme»).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την τροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 72.446.452 Ευρώ πλέον τόκων PIK 10.859.452 Ευρώ (ήτοι συνολικό ποσό (72.446.452 Ευρώ + 10.859.452 Ευρώ τόκοι PIK =) 83.305.904 Ευρώ) και 60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό (60.413.221 Δολαρίων ΗΠΑ +  τόκοι PIK 9.055.717 Δολαρίων ΗΠΑ=) 69.468.938 Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 2010 και 27 Μαίου 2011 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών (Facility Agent) θα παραμείνει  η ΑΛΦΑ Τράπεζα A.E. και θα έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται και εξειδικεύονται αναλυτικά στο Τροποποιημένο και Αναδιατυπωμένο Senior Πρόγραμμα και στην Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Σύμβαση Κάλυψης. Μεταξύ άλλων θα τροποποιηθούν οι εξής βασικοί όροι : ο τόκος θα ανέρχεται πλέον σε Euribor εξαμήνου συν περιθώριο τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως και θα είναι πληρωτέος ανά εξάμηνο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και των ομολογιούχων δανειστών, θα παραταθεί  η  περίοδος πληρωμής του οφειλόμενου τόκου μέσω της έκδοσης ομολογιών (PIK bonds) έως το τρίτο έτος από την υπογραφή της τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης του Senior Ομολογιακού Δανείου, οι οποίες θα είναι πληρωτέες κατά την ημερομηνία λήξης του Senior Ομολογιακού Δανείου και θα παραταθεί η ημερομηνία λήξης (Final Maturity Date)  έως το έβδομο έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης του Senior Ομολογιακού Δανείου, με καταβολή ποσού Ευρώ 7.000.000 στην έκτη επέτειο από την υπογραφή  και την αποπληρωμή της οφειλής που υπολείπεται στην έβδομη επέτειο από την υπογραφή.

Θέμα 5ο: Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Σύμβασης Κάλυψης των SuperSenior και Senior Ομολογιακών Προγραμμάτων (ΑmendedandRestatedSuperSeniorandSeniorBondSubscriptionAgreement ) η οποία θα προσαρτάται στην τροποποιητική Πρόσθετη σύμβαση της Σύμβασης Κάλυψης (SupplementalAgreementtotheSuperSeniorBondandSeniorBondSubscriptionFacilityAgreement) για τα SuperSenior και Senior Ομολογιακά Δάνεια.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Σύμβασης Κάλυψης (Αmended and Restated Super Senior Bond and Senior Bond Subscription Facility Agreement) η οποία θα προσαρτάται στην τροποποιητική Πρόσθετη Σύμβαση της Σύμβασης Κάλυψης (Supplemental Agreement to the Super Senior Bond and Senior Bond Subscription Facility Agreement) για τα Ομολογιακά Δάνεια Super Senior και Senior.

Σύμφωνα τέλος με τη Σύμβαση Κάλυψης των Super Senior & Senior Προγραμμάτων, για την εξασφάλιση των Super Senior και Senior Ομολογιακών Δανείων, των απαιτήσεων που απορρέουν από την Σύμβαση Κάλυψης των Super Senior & Senior Προγραμμάτων  και την Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Συμφωνία Δανειστών – (“Amended and Restated Intercreditor Agreement”), , καθώς και όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από όλα τα έγγραφα που θα υπογραφούν στα πλαίσια της τροποποίησης των Super Senior και Senior Ομολογιακών Δανείων και στα πλαίσια της υλοποίησης της  Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης – Restructuring Deed 2014 (εφ’ εξής οι «Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»), ο Όμιλος θα παράσχει τις κατωτέρω αναφερόμενες περαιτέρω εξασφαλίσεις στα περιουσιακά του στοιχεία:

(i)            επισημείωση αναφορικά με τις τροποποιήσεις των όρων του Super Senior και Senior Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 1313 ΑΚ στο βιβλίο υποθηκών απέναντι από την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (€340.000.000) Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων (α) επί του ενιαίου γηπέδου, επί του οποίου υπάρχουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στη θέση «ΝΤΑΜΠΑΣΗ» ή «ΝΤΑΜΠΑΣΙ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Οινοφύτων, εκτός σχεδίου και επί της δημοτικής οδού Οινοφύτων-Αγίου Θωμά και έχει συνολικό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα δύο χιλιάδες ογδόντα έξι και 0,79 (72.086,79) ή όσης επιφανείας είναι περισσότερο ή λιγότερο, αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας καθώς και όλων των χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών, επεξεργασίας, παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης τελικών προϊόντων (ιμάντων περίδεσης), μετά του εργοστασίου τούτου και μετά πασών εν γένει των κτιριακών εγκαταστάσεών του, υφισταμένων και μελλοντικών, μετά πάντων των συστατικών, παραρτημάτων, προσαυξημάτων, παρακολουθημάτων του και μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του. (β) επί του ενιαίου γηπέδου επί του οποίου υπάρχουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Εταιρείας που στεγάζουν χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών, επεξεργασίας, παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης τελικών προϊόντων, μετά του εργοστασίου τούτου και μετά πασών εν γένει των κτηριακών εγκαταστάσεών του, υφισταμένων και μελλοντικών, μετά πάντων των συστατικών, παραρτημάτων, προσαυξημάτων, παρακολουθημάτων του και μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του, το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα επτά χιλιάδες τρία (17.003), αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας, και βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης στο Βιομηχανικό Τετράγωνο 12. (γ) επί του γηπέδου, επί του οποίου υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Εταιρείας που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Άβαντος στην Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης του νομού Έβρου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 11, έκτασης 26.586 μ.τ. (ή όσης έκτασης και αν είναι), το οποίο φαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α στο με αριθμό 370/13-6-1991 σχέδιο της ΕΤΒΑ ΑΕ (Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Υποδομής) του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Στέλιου Καλαϊτζάκη  και με τα στοιχεία Α100, Α101, Α102, Α103, Α100 στο από Οκτωβρίου 1998 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου & τοπογράφου μηχανικού Χρήστου Τασούδη  καθώς και όλων των χώρων, αποθήκευσης πρώτων υλών, επεξεργασίας, παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης τελικών προϊόντων, μετά του εργοστασίου τούτου και μετά πασών εν γένει των κτιριακών εγκαταστάσεών του, υφισταμένων και μελλοντικών, μετά πάντων των συστατικών, παραρτημάτων, προσαυξημάτων, παρακολουθημάτων του και μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του.

(ii)          Σύμβαση Τροποποίησης των Εξασφαλιστικών Εγγράφων όπως ορίζονται σε αυτήν, τα οποία είχαν συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση κάθε απαίτησής τους που απορρέει από το Super Senior Ομολογιακό Δάνειο και το Senior Ομολογιακό Δάνειο.  

Θέμα 6ο : Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Συμφωνίας Δανειστών (η «AmendedandRestatedIntercreditorAgreement”) οποία θα προσαρτάται στην Πρόσθετη τροποποιητική Πρόσθετη Σύμβαση της Συμφωνίας Δανειστών (εφ’ εξής η «SupplementalAgreementtothe Intercreditor Agreement») η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των εκεί αναφερόμενων συμβαλλομένων δανειστών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση  εγκρίνει τη σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Συμφωνίας Δανειστών (η «Amended and Restated Intercreditor Agreement”) οποία θα προσαρτάται στην τροποποιητική Πρόσθετη Σύμβαση της Συμφωνίας Δανειστών (εφ’ εξής η «Supplemental Agreement to the Intercreditor Agreement») η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των εκεί αναφερόμενων συμβαλλομένων. Η Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Συμφωνία Δανειστών – Intercreditor Agreement θα ρυθμίζει εκ νέου θέματα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τις εσωτερικές σχέσεις των δανειστών που συμμετέχουν στην νέα αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου.

ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή οιασδήποτε απαραίτητης περαιτέρω εγκρίσεως, σχετικά με την υλοποίηση των όρων της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης – RestructuringDeed 2014.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται όπως η  Γενική Συνέλευση παρέχει οιαδήποτε περαιτέρω έγκριση απαιτηθεί για την υλοποίηση των όρων της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης –Restructuring Deed 2014. 

Θέμα 8ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων