ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2014

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.06.2014

(υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις)

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και ενοποιημένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2013 (1.1.2013- 31.12.2013).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2012 και στη συνέχεια οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (εταιρικές και ενοποιημένες) και ειδικότερα, ο Ισολογισμός της 31-12-2013, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013, η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και οι Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της28.03.2014 καταχωρήθηκαν στο υπ’ αριθμό  715 πρακτικό του με την ίδια ημερομηνία, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και περιέχονται στη Ετήσια Οικονομική  Έκθεση Χρήσης 2013 που διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Οι εταιρείες με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ως άνω Οικονομικές Καταστάσεις είναι οι εξής:

(α) Εταιρείες με άμεση συμμετοχή:

M.J.MAILLIS BULGARIA EOOD, Σόφια, Βουλγαρία (100%), M.J.MAILLIS ROMANIA S.A., Βουκουρέστι , Ρουμανία (86,84%), M.J.MAILLIS FRANCE SAS, Saint Ouen L’Aumone, Γαλλία (99,9%), MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND SP ZOO, Karzcew, Πολωνία (100%), M.J.MAILLIS ESPANA SA, Βαρκελώνη, Ισπανία (100%), M.J.MAILLIS CZECH SRO, Πράγα, Τσεχία (100%),  EUROPACK SA, Λουξεμβούργο (100%), COLUMBIA SRL, Μιλάνο, Ιταλία (100%), M.J.MAILLIS HUNGARY KFT, Βουδαπέστη, Ουγγαρία (100%), M.J.MAILLIS OESTERREICH GMBH, Βιέννη, Αυστρία (100%), MAILLIS HOLDING GMBH, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), 3L Srl, Modena Ιταλία (100%),(β) Εταιρείες με έμμεση συμμετοχή:

M.J.MAILLIS UK LTD, Νόττινγχαμ, Αγγλία (100%), SIAT SPA, Κόμο, Ιταλία (100%),  SIAT BENELUX, Wvaalwijk, Ολλανδία (51%), TAM SRL, Μιλάνο, Ιταλία (71%), SIAT USA, Delaware, Η.Π.Α. (100%), MAILLIS SANDER GMBH, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), SANDER GMBH & CO KG, Βούπερταλ, Γερμανία (100%), M.J.MAILLIS BENELUX NV Dendermonde, Βέλγιο) (100%), WULFTEC INTERNATIONAL INC, Ayer’s Cliff, Καναδάς (100%), MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC, Fountain Inn, Η.Π.Α (100%),  M.J.MAILLIS SYSTEMS SRL, Βαρέσε, Ιταλία (100%), IMMOBILIARE LEO SRL, Μιλάνο Ιταλία (100%) και η κοινοπραξία COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC, Κάντον, Η.Π.Α (50%)

Oι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις:

α) Ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Eλεγκτή κ. Δημήτριο Σούρμπη, που όρισε η Ελεγκτική Εταιρεία  «PricewaterhouseCoopers»

β) Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και  η γνωστοποίηση της σχετικής ανάρτηση, με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την 2α Ιουνίου  2014 (αριθ. πρωτ. Κ2 2644) και δημοσιεύθηκαν εμπρόθεσμα στο Τεύχος A.E. & E.Π.E της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκαν από αυτό κατά την συνεδρίαση του της 29.03.2014  και έχουν καταχωρηθεί στο ανωτέρω υπ’ αριθμό  715/28.5.2014 πρακτικό του ΔΣ, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr  και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Υποβάλλεται επίσης προς τη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόμου 3371/2005, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr  και περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεμήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Ακολούθως διαβάστηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. .Δημητρίου Σούρμπη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr  και περιέχεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεμήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συμμετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή και έχει ως εξής:

“Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 2 και 19 των οικονομικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι ο Όμιλος δεν έχει καλύψει συγκεκριμένους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δανειακούς όρους και δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση την 31 Δεκεμβρίου 2013 από τους ομολογιούχους για την παράταση της εφαρμογής των όρων αυτών.  Ως αποτέλεσμα, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών του κατά ποσό €187,7 εκ. περίπου. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τα θέματα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2 και 19, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί  Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

α)   Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920.

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

γ)  Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Mαρτίου 2014

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς                                                   Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Λεωφ. Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι                                                                    Δημήτρης Σούρμπης

ΑρΜ ΣΟΕΛ 113                                                                        ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891”

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2012 και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), ήτοι Ισολογισμό της 31.12.2013, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις Σημειώσεις επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το ως άνω υπ’ αριθμό 715/28.05.2014 Πρακτικό του.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή ως ελεγκτή για τη χρήση 2014 της Ελεγκτικής Εταιρείας “ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)”, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, με αμοιβή μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (450.850) τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας όσο και για τον Έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και αναπληρωτού.

Θέμα 4ο:  Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητάς του ως ανεξαρτήτων  ή μη

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επικύρωση της εκλογής του κ. Γεωργίου Μομφερράτου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους αυτού   κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος  ανεξάρτητου -μη εκτελεστικού μέλους κ. Στυλιανού Σταυρίδη  και ο καθορισμός του ανωτέρω ως   ανεξαρτήτου μέλους.

Θέμα 5ο: Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους και εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών λόγω λήξης της θητείας των μελών αυτής.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επικύρωση του ορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, του ανεξάρτητου – μη εκτελεστικού μέλους αυτού  κ. Γεωργίου Μομφερράτου, ως  μέλους της  Επιτροπής Ελέγχου  του άρθρου 37 του Ν 3693/2008, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος  ανεξάρτητου -μη εκτελεστικού μέλους κ. Στυλιανού Σταυρίδη.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου  του άρθρου 37 του Ν 3693/2008 με τετραετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας των μελών αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

1 Λητώ Ιωαννίδου

2 Γεώργιος Μομφερράτος

3 Πέτρος Τζαννετάκης

Θέμα 6ο :Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2014

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση  να εγκρίνει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή) του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 κατά τη χρήση 2013:

α. συνολικό ποσό  ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000  €) ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) των  μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε αυτό, ήτοι  ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €)  για κάθε μέλος

β. συνολικό ποσό ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€)  για επιπλέον αποζημίωση των τριών (3) ανεξαρτήτων – μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ποσό ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ (15.566,67 €) σε κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση  όπως, για τη χρήση 2013,  οι   πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  πλην των απασχολουμένων με ειδική σχέση έμμισθης εργασίας ,   καθορισθούν στα ίδια  ποσά όπως για τη χρήση 2012 ήτοι: 

(α) οριστεί ως ετήσια αμοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) και

 (β) η επιπλέον αποζημίωση των ανεξαρτήτων – μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία μέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) ετησίως.

ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη  Γενική Συνέλευση να παράσχει,  σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920,  άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 8ο :Έγκριση συμβάσεων μελών ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία : Καταπόλυτο πλειοψηφία των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι έχει ήδη εγκρίνει την τροποποίηση της Συμβάσεως απασχόλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κυρίου Ιωάννη Λέντζου ως προς το ύψος των αποδοχών του για όσο χρονικό διάστημα κατέχει την  νέα θέση αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου και την επέκταση της ισχύος της σύμβασης του Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντού Ομίλου αυτής κυρίου Δημητρίου Κουβάτσου.

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Υιοθέτηση μέτρων κατ’ άρθρο 47 και 48 Κ.Ν. 2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων

  • Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η συνέχιση  της λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ, να συνεργαστεί με τους δανειστές της Εταιρείας, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού, που θα έχει σαν αποτέλεσμα, την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, προς μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

 

Θέμα 10ο:    Διάφορα θέματα.