ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2014:

- Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014.

- Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2013 τη Δευτέρα  31 Μαρτίου 2014 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.maillis.com).

- Δημοσίευση των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2013 στον τύπο τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014.

- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014.

- H Εταιρία δε θα  διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013.

Η  «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014