ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2013:

- Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2012 την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).

- Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2012 την Τετάρτη   27 Μαρτίου 2013 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην  ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.maillis.gr).

- Δημοσίευση των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2012 στον τύπο την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013.

- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013.

- H Εταιρία δε θα  διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.

Η  «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Αθήναι, 6 Μαρτίου 2013