Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η εταιρία υπό την επωνυμία “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.a.r.l” (ο “Προτείνων”) υπέβαλε την 30 Ιουνίου 2014, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” (η “Εταιρία”), σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με υποχρεωτική δημόσια πρόταση απόκτησης των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας (η “Δημόσια Πρόταση”).