Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – Συμφωνα με την παραγραφο 4 του αρθρου 27 του Ν. 3461/2006

Η εταιρεία «Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Ν.3461/2006, ότι η εταιρία Λουξεμβούργου, H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.à.r.l (ο «Προτείνων»), άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς του άρθρου 27 Ν.3461/2006, με την υποβολή έγγραφου αιτήματος, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εκδώσει την κατ’ άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 3461/2006 οριζόμενη απόφαση, για τη μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των υπολοίπων μετοχών, που ο ίδιος, δεν έχει στην κυριότητά του, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε στις 30 Ιουνίου 2014, ήτοι, για την απόκτηση 13.372.653 μετοχών, ή ποσοστού 4,14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο Προτείνων θα αγοράσει από τους εναπομείναντες μετόχους το σύνολο των μετοχών τους έναντι τιμήματος, καταβλητέου τοις μετρητοίς και ίσου προς Ευρώ 0,115 ανά μετοχή (το «Τίμημα»), ήτοι ίσου με το τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, από το οποίο δεν θα αφαιρεθούν τα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης προβλεπόμενα δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών υπόκειται σε φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, τον οποίο θα αναλάβει ο Προτείνων και δεν θα αφαιρεθεί από το Τίμημα.

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 27α του Ν. 3461/2006 και την υπ’ αριθµόν 1/644/22.04.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.