Εκ νεου δημοσιευση της με αρ.3 αποφασης της απο 10/01/2011 ανακοινωσης των αποφασεων της Β’ Επαναληπτικης Εκτακτης Γενικης Συνελευσης της 10ης Ιανουαριου 2011

Η Εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε, σε συνέχεια της από 10.01.2011 ανακοίνωσης της σχετικά με τις αποφάσεις της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιανουαρίου 2011, προέβη σε εκ νέου δημοσίευση (ορθή επανάληψη) της με αριθμό 3 απόφασης αυτής σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ως ακολούθως:

3. Έκδοση μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου: H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση, του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση, ποσοστού 45,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 33.177.852 ψήφους 4 μετόχων, αποφάσισε την Έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. Ευρώ, πλέον συμβατικών τόκων, όπως αυτοί θα υπολογισθούν, σύμφωνα με του όρους της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά από τους πιστωτές της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου Μαΐλλη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών για όλο το ποσό του δανείου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την προσθήκη και του οριστικού ποσού των κεφαλαιοποιούμενων τόκων, ως θα υπολογισθούν, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Στα πλαίσια του εν λόγω δανείου η Εταιρεία θα εκδώσει έως 166.666.666 ομολογίες, για το κεφάλαιο του δανείου, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έως 1,00 Ευρώ, ή 1,00 Δολ. Η.Π.Α., η κάθε μία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους αυτού και να προβεί στην κατάρτιση αυτού και την έκδοση των ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για το οριστικό ποσό των συμβατικών κεφαλαιοποιούμενων τόκων του εν λόγω ομολογιακού δανείου, ως, κατά τα ανωτέρω, θα υπολογισθούν. Οι ως άνω ομολογιούχοι δανειστές θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή των 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, μετά την πάροδο 24 μηνών, από την υπογραφή της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Μαΐλλη, με έγγραφη ειδοποίηση, προ τριών (3) εργασίμων ημερών, προς την Eταιρεία και των εκπρόσωπο των ομολογιούχων (Facility Agent). Η μετατροπή θα μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και όχι απαραίτητα στο τέλος της περιόδου τοκοφορίας. Κατά δε την εν λόγω ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών, τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά, που θα προκύψουν εκ των βασικών ή δεδουλευμένων τόκων των μετατρέψιμων ομολογιών, θα υπόκεινται επίσης σε μετατροπή σε μετοχές της Εταιρείας, στην τιμή μετατροπής (0,30 Ευρώ), που ισχύει και για τις μετατρέψιμες ομολογίες.