ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν.3401/2005 ότι το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ των πιστωτριών τραπεζών και ομολογιούχων δανειστών, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 11/10/2011, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011.

Το Ενημερωτικό Δελτίο,  είναι διαθέσιμο  σε ηλεκτρονική μορφή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, https://www.maillis.com/investor relations/regulatory announcements/2011, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ξενίας 5, Κηφισιά Αττικής.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

11.10.2011

Έγκριση  Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

12.10.2011

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν. 3401/2005

12.10.2011

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Κ. και του Χ.Α. )

12.10.2011

Eκτιμώμενη Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

13.10.2011

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

18.10.2011

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6285000, κ. Αλέξανδρος Τασόπουλος, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.