ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 σχετικα με τη Γνωστοποιηση Δηλωσης Αποδοχης Δημοσιας Προτασης

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014 – Η εταιρία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (η “Εταιρία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και την με αριθ, 1/434/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 και την με αριθ. 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., ότι, στο πλαίσιο της από 30-6-2014 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία έχει υποβάλει η εταιρία H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l. (ο «Προτείνων») και εντός της τρέχουσας περιόδου αποδοχής αυτής:

α) ο Μιχάλης ΜαΊλλης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την 10 Σεπτεμβρίου 2014, κατέθεσε Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.18 του σχετικού, εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Πληροφοριακού Δελτίου, προσφέροντας στη Δημόσια Πρόταση το σύνολο των μετοχών που κατέχει άμεσα στην Εταιρία, ήτοι, 18,804,058 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 2.162.466 Ευρώ. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση σημειώνεται ότι το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα μεταβιβαστεί στον Προτείνοντα εξωχρηματιστηριακά, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο κεφάλαιο 2.22 του Πληροφοριακού Δελτίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι γνωστοποιήσεις σημαντικής μεταβολής ποσοστών , σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και

β) η εταιρία HORQUETA HOLDINGS LIMITED με έδρα στις Παρθένους Νήσους, ως νομικό πρόσωπο που  ελέγχεται έμμεσα από τον Μιχάλη Μαϊλλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (β) (iv) της με αριθ. 3/347/2005 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ , κατέθεσε Δήλωση Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.18 του σχετικού, εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Πληροφοριακού Δελτίου, προσφέροντας στη Δημόσια Πρόταση το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρία, ήτοι 14,158,024 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.628.172. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση σημειώνεται ότι το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα μεταβιβαστεί στον Προτείνοντα εξωχρηματιστηριακά, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο κεφάλαιο 2.22 του Πληροφοριακού Δελτίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι γνωστοποιήσεις σημαντικής μεταβολής ποσοστών, σύμφωνα με το ν. 3556/2007.