ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διευκρινισεις σχετικα με τη Συμφωνια με τους πιστωτες του Ομιλου Μαϊλλη και στρατηγικο επενδυτη για την αναδιαρθρωση του δανεισμου

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 – Σε συνέχεια του από 27 Ιουνίου 2014 Δελτίου Τύπου, αναφορικά με τη συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου Μαϊλλη και τον στρατηγικό επενδυτή ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. (ο «Στρατηγικός Επενδυτής»), για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από διευκρινίσεις που λάβαμε από τον Στρατηγικό Επενδυτή, παραθέτουμε τις εξής περαιτέρω πληροφορίες:

  • Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή (ο οποίος έχει υποβάλει Δημόσια Πρόταση, για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών της Εταιρίας, που δεν κατέχει σήμερα – παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης), στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης, ο Στρατηγικός Επενδυτής –Προτείνων στη σχετική δημόσια πρόταση- συμμετέχει ήδη, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 72,95% (παραπέμπουμε στη σχετική ανακοίνωση μεταβολής ποσοστών της Εταιρίας). Ο Επενδυτής πρόκειται να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Εταιρίας, ασκώντας το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) των υπολοιπόμενων μετόχων, μετά την απόκτηση τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης. Σε περίπτωση μη απόκτησης τουλάχιστον 90% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, μέσω της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα επισπεύσει τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασιστεί η διενέργεια των απαραίτητων, σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης εταιρικών πράξεων (κεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων, με σημερινή αξία, Ευρώ 96,3εκ. και του 50% των Senior ομολόγων, με σημερινή αξία Ευρώ 69,4εκ.), οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στον Προτείνοντα, με την ολοκλήρωσή τους, να κατέχει την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 Ν.3371/2005, άμεσα σε διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας, από το ΧΑ. 
  • Η έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, της Εταιρείας, θα καλυφθεί από τους συμμετέχοντες στην αναδιάρθρωση δανειστές του Ομίλου (Τράπεζες και HIG), κατ’αναλογία του ποσοστού τους, στον δανεισμό της Εταιρίας. 
  • Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, σημειώνεται ότι, κατά τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιοποίηση δανεισμού, πρόκειται να λάβει χώρα, μετά τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το ΧΑ, εκτός εάν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, η επίσπευση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, πριν τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, από την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της, η Εταιρία δεν θα προβεί σε καμία εταιρική πράξη που θα έχει επίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο και στα υφιστάμενα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας.
  • Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει ήδη αποκτήσει και κατέχει το 100% των μετατρέψιμων ομολόγων ενώ, το 50% των Senior ομολόγων, θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, πριν τη μετατροπή τους σε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Επιπλέον, ο Προτείνων μπορεί, στο μέτρο που δεν θα επηρεάζεται ο σχεδιασμός για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το ΧΑ και κατά το μέρος που θα επιλέξει, να προβεί στη συμφωνημένη μείωση του συνολικού δανεισμού που θα κατέχει, μέσω διαγραφής, αντί της μεθόδου κεφαλαιοποίησης αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Εταιρία:

Τμήμα  Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου

   Τηλ. +30-210-6285-000 ή E-mail investor.relations@maillis.gr