Αποφασεις της A’ Επαναληπτικης Εκτακτης Γενικης Συνελευσης της 28ης Δεκεμβριου 2010

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 28η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα “ΑΡΤΕΜΙΣ”) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Φιλαδελφέως 2. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 32.962.082 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,04 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 2.

Ακολούθως έγινε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται  δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο κατά το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δεν συζητήθηκε στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των € 74.924.562,60 με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο από το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν συζητήθηκε στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ.

3.  Έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο από το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα  της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. ευρώ δεν συζητήθηκε στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ.

4.  Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού  αυτής.

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται, δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο από το άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα της συμπλήρωσης της υπάρχουσας διατύπωσης του σκοπού της Εταιρείας δεν συζητήθηκε στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ.

5. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε η πλειοψηφία των μελών του να αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη και του άρθρου 10 του Καταστατικού, ώστε να είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

H Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση, με πλειοψηφία 45,04% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 32.962.082 έγκυρες ψήφους δύο μετόχων, αποφάσισε το θέμα τούτο να μην συζητηθεί στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και να παραπεμφθεί σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ., καθότι δεν ήταν εφικτό να εκλεγεί νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτή τη συνεδρίαση, με τη σύνθεση, που θα ορίζει το Καταστατικό, όταν ληφθεί η σχετική απόφαση τροποποίησης του άρθρου 9.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

H Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση, με πλειοψηφία 45,04% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι με 32.962.082 έγκυρες ψήφους δύο μετόχων, αποφάσισε το θέμα τούτο να μην συζητηθεί στην παρούσα A’ Επαναληπτική Γ.Σ. και να παραπεμφθεί σε Β’ επαναληπτική Γ.Σ., καθότι δεν ήταν εφικτό να εκλεγεί νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω μη οριστικοποίησης της λίστας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.