Αποφασεις της Εκτακτης Γενικης Συνελευσης της 27ης Μαιου 2011

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 27η Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας (Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη, Αίθουσα Συσκέψεων 3ος όροφος), στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Ξενίας 5. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 33.184.476 μετοχές επί συνόλου 73.176.746 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 45,35 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 5.

Ακολούθως έγινε συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ανανέωση της από 10/1/2011 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των € 74.924.562,60, με την έκδοση 249.748.542 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία € 0,30 και με τιμή διάθεσης € 0,30 ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά χρηματικών απαιτήσεων των δανειστών της Εταιρείας, που συμμετέχουν στην από 23/11/2010 συμφωνία αναδιάρθρωσης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται  δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο κατά το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, το θέμα τούτο δεν συζητήθηκε στην παρούσα Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε επαναληπτική Γ.Σ.

2. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας µε τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόµου 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών και άλλες διατάξεις»,  ως ισχύει  µετά και την τροποποίησή  του µε το Ν. 3884/2010, με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων αυτού. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής, με πλειοψηφία 99,32% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δυνάμενου, κατ’ άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, να αποφασίσει επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης, εγκρίνει με 32.962.082 έγκυρες ψήφους δύο (2)  μετόχων υπέρ και με 3.970 ψήφους ενός (1) εκπροσωπουμένου μετόχου κατά και απεχόντων δύο (2) εκπροσωπουμένων μετόχων με συνολικά 218.424 ψήφους, εγκρίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις των υφιστάμενων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας και την προσθήκη νέων άρθρων σε αυτό, προς τον σκοπό της εναρμόνισης του µε τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόµου 2190/1920 “Περί ανωνύµων εταιρειών και άλλες διατάξεις“, ως ισχύει, µετά και την τροποποίησή του µε το Ν. 3884/2010 και αποφασίζει την κωδικοποίηση του τροποποιημένου, κατά τα ανωτέρω, Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 99,34% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δυνάμενου, κατ’ άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, να αποφασίσει επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης, με 32.966.052 έγκυρες ψήφους τριών (3)  μετόχων υπέρ και με 6.624 ψήφους ενός (1) εκπροσωπουμένου μετόχου κατά και απέχοντος ενός (1) εκπροσωπουμένου μετόχου με 211.800 ψήφους, επικύρωσε πρώτον, την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 1ης Μαρτίου 2011 του κ. Markus Petrus Heinrich Köllmann ως εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους αυτού κ. Ιωάννη Λέντζου και δεύτερον, την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 8ης Απριλίου 2011 του κ. Αλέξανδρου Τασόπουλου ως εκτελεστικό μέλος αυτού, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού κ. Ιωάννη Κούρουγλου.

4. Διάφορες εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 99,32% επί του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 45,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δυνάμενου, κατ’ άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, να αποφασίσει επί του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης, με 32.962.082 έγκυρες ψήφους δύο (2) μετόχων υπέρ και με 222.394 ψήφους τριών (3) εκπροσωπουμένων μετόχων κατά, για τις ανάγκες της υλοποίησης της Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης (Agreement in Principle), την οποία ενέκρινε, στο σύνολό της, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2010, εγκρίνει και συμπληρώνει τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των κοινών ομολογιακών δανείων, που αποφάσισε στις 17 Δεκεμβρίου 2010, ως εξής:

Για το κοινό ομολογιακό δάνειο των 116,97 εκατομμυρίων Ευρώ (Senior Facility) εγκρίνει και ανανεώνει το περιεχόμενο της σχετικής, από 17.12.2010, απόφασης έκδοσής του και επιπλέον, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να εκδώσει ομολογίες, είτε σε Ευρώ, είτε σε Δολάρια Η.Π.Α., καθώς και τις ομολογίες που θα αντιστοιχούν στους κεφαλαιοποιούμενους τόκους του δανείου, με ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας ένα (1) ευρώ, ή άλλως, ένα (1) δολάριο Η.Π.Α.

Για το κοινό ομολογιακό δάνειο των 16 εκατομμυρίων Ευρώ (Super Senior Facility) εγκρίνει και ανανεώνει το περιεχόμενο της σχετικής, από 17.12.2010, απόφασης έκδοσής του, ορίζοντας ορθότερα το επιτόκιο, όχι αριθμητικά, αλλά ως το ποσοστό που προκύπτει, σύμφωνα με τους όρους της Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης  (Agreement in Principle) και ακολούθως, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να συμφωνήσει το επιτόκιο, στο ποσοστό που προκύπτει από το πλαίσιο των όρων της Βασικής Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης (Agreement in Principle).