Αποφασεις της Εκτακτης Γενικης Συνελευσης της 7ης Νοεμβριου 2014

Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 7η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, με πρόσβαση από την είσοδο του Κτιρίου Β’. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε   310.417.955 μετοχές επί συνόλου 322.925.288 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 96,13 % με αριθμό παρισταμένων μετόχων, τέσσερις (4).

Ακολούθως, έγινε συζήτηση  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 96,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 310.417.955 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ, επικύρωσε την εκλογή του Δρ. Robert Jan Bartels, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως μέλους αυτού,  κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 15ης Οκτωβρίου 2014, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος -μη εκτελεστικού μέλους κ. Μιχαήλ Παναγή. 

2. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 96,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 310.413.985 ψήφους τριών (3) μετόχων υπέρ, προενέκρινε το ύψος της αμοιβών του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Δρ. Robert Jan Bartels, για τη χρήση 2014, οι οποίες, μηνιαία, θα ανέρχονται στο ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000). 

3. H Γενική Συνέλευση, με θετική ψήφο του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 96,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 310.413.985 ψήφους τριών (3)  υπέρ, ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 την σύναψη της Συμβάσεως απασχόλησης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής Δρ. Robert Jan Bartels και το ύψος των πάγιων και κυμαινόμενων αποδοχών του, για όσο χρονικό διάστημα κατέχει την νέα θέση αυτού ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 96,13% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 310.417.955 ψήφους τεσσάρων (4) μετόχων υπέρ, αποφάσισε α) τη διαγραφή των παραγράφων 5,6,7,8 και 9 του άρθρου 9 του Καταστατικού, καθόσον, μετά τη νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης και στο πλαίσιο αυτής, δεν υφίσταται λόγος ύπαρξής τους, β) την προσθήκη νέας παραγράφου υπ’αριθμ. 5, σχετικά με την αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να εναρμονισθεί το Καταστατικό και με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920και γ) την τροποποίηση της παραγράφου 10 (ήδη 7) του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας. Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, σκοπεύεται να ενσωματωθούν πλήρως στο Καταστατικό της Εταιρείας, οι δυνατότητες  που καθιέρωσε ο Νόμος 3604/2007, για την αποτροπή του ενδεχομένου να υπάρξει έλλειψη διοίκησης και όπως προαναφέρεται, να προσαρμοσθούν οι προβλέψεις περί συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης του 2014.