Αποφάσεις της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της 25ης Νοεμβρίου 2014 – RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ΟF THE ENTIRE SHAREHOLDERS DATED 25th NOVEMBER 2014

O μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας συνήλθε την 25η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7,σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση . Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση  αντιπροσωπεύθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας ήτοι      322.925.288 μετοχές επί συνόλου 322.925.288  ποσοστό 100 % με  παριστάμενο τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας.

Ακολούθως, έγινε συζήτηση  των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι με 322.925.288 ψήφους του μοναδικού μετόχου, υπέρ, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν. 3371/2005, όπως ισχύει.

Επίσης, δόθηκαν εξουσιοδοτήσεις για την περαίωση της ως άνω απόφασης και την υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

The sole shareholder of the Company convened an Extraordinary General Meeting held on the 25th of November 2014, being a Tuesday, at 17.00 pm at the premises of the Company in Kifissia, Attica at 7, Kavalieratou Taki street. At the Extraordinary General Meeting there were represented by the sole shareholder of the Company the total shares of the Company, i.e. 322.925.288 shares out of the total 322.925.288 being a percentage of 100 %.

After discussion of the items on the Agenda, the following resolutions were adopted :

The General Meeting by its unanimous resolution of the 100% percentage of the Company’s paid up share capital represented in the meeting, i.e. by 322.925.288 votes of the sole shareholder, in favor, resolved the delisting of the shares of the Company from the ATHEX and the filing of the respective application to the HCMC pursuant to article 17, par. 5 of Law 3371/2005, as currently in force.

The General Meeting further granted specific authorizations for the completion of the above decision, before the HCMC and the ATHEX and ATHEXCSD.