ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, σε συνέχεια της από 27-1-2010 ανακοίνωσης, επισημαίνει και πάλι ότι, η έκδοση της απόφασης της Αντινομάρχου Βοιωτίας που αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, αφορά τυπική έλλειψη η οποία, σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι αρμόδιες αρχές θα ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία ελέγχου του υποβληθέντος φακέλου για τη χορήγηση αδείας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, οπότε και η εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό για τη λήψη της άδειας ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική εξέλιξη.