ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 – ANNOUNCEMENT OF REGULATED INFORMATION ACCORDING TO LAW 3556/2007

Αθήνα, 26η Νοεμβρίου 2014- Η  Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, ότι, μετά την ολοκλήρωση, την 24.11.2014, διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της Εταιρίας κατά το άρθρο 27 Ν.3461/2005, σε ενάσκηση σχετικού δικαιώματος της εταιρίας, HIG Luxembοurg Holdings 46 S.a.r.l., δυνάμει της υπ΄αριθμ.1/696/3.11.2014 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας είναι τα εξής :

Επωνυμία : H.I.G LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.A.R.L.,

Τύπος εταιρείας : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης , η οποία έχει ιδρυθεί και διέπεται από τους νόμους του Λουξεμβούργου

Έδρα : 5, Rue Guillaume Kroll L-1882, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Αριθμός Σύστασης : B 185603

Athens, November 26th 2014- M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES” (hereinafter “the Company”) announces, in accordance with paragraph 3 of Article 1 of Law 2190/1920, that, following completion of a squeeze-out process in respect of Company’s shares, according to article 27 of Law 3461/2005, by effect of the respective right of the company HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, exercised pursuant to resolution no. 1/696/03.11.2014 of the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC), the particulars of the sole shareholder of the Company are the following :

Name : H.I.G LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.A.R.L.,

Type of company : a société à responsabilité limitée incorporated in Luxembourg

Seat : 5, Rue Guillaume Kroll L-1882, Grand Duchy of Luxembourg

Number of Registration : B 185603