ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014 – Η εταιρία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (η “Εταιρία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και την με αριθ, 1/434/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 και την με αριθ. 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., ότι η Ελένη Φιλιπποπούλου του Αλεξάνδρου, σύζυγος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, Μιχάλη Μαϊλλη του Ιωάννη, μεταβίβασε την 7η Αυγούστου 2014, με χρηματιστηριακή συναλλαγή, 132.520 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 15.239,8 ευρώ.