ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών μας, πληροφορούμε ότι η Μ.Ι.Μαϊλλης ΑΕΒΕ, έλαβε και κοινοποίησε, την 30.11.2010, προς τη Νομαρχία Βοιωτίας, την –για τυπικούς λόγους- μέχρι πρότινος ελλείπουσα, άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, για τη μονάδα παραγωγής χαλυβδοταινιών της, στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, η Νομαρχία Βοιωτίας, με απόφασή της, που είχε κοινοποιηθεί στην Εταιρεία μας, στις 14.1.2010, είχε αποφασίσει τη διακοπή λειτουργίας του τμήματος παραγωγής χαλυβδοταινιών, στο εργοστάσιο της Εταιρείας μας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, «λόγω μη προσκομίσεως Αποφάσεως περί Άδειας Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων», η έκδοση της οποίας δεν ήταν ωστόσο δυνατή, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της (προαπαιτούμενης) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας (ΑΕΠΟ).

Με δεδομένο ότι, τον Οκτώβριο του 2009, είχε ολοκληρωθεί σημαντική επένδυσή μας, σε υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής προστασίας (ύψος επένδυσης 4 εκ. Ευρώ), οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυστηρές προδιαγραφές προστασίας (με μηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων στον Ασωπό ποταμό), η Εταιρεία μπόρεσε να διατηρήσει σε λειτουργία την μονάδα της, δυνάμει δύο προσωρινών διαταγών αναστολής εκτέλεσης της απόφασης διακοπής λειτουργίας και τελικά, απόφασης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης διακοπής λειτουργίας, που εξέδωσε, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς μας, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας (Ε΄Τμήμα).

Η έκδοση ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, για την περιοχή του Ασωπού και στη συνέχεια –τώρα- της άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, αφενός συνεπάγεται αυτοδίκαια την λήξη της υπόθεσης διακοπής λειτουργίας της μονάδας μας στα Οινόφυτα, αφετέρου, ολοκληρώνει την σημαντική προσπάθεια της Εταιρείας μας να συμμορφωθεί με τους πλέον αυστηρούς όρους περιβαλλοντικής προστασίας, που ισχύουν διεθνώς, αποδεικνύοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική ευαισθησία μας.