ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014Η M.I.MAΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (η «Εταιρία») ανακοινώνει τα εξής σε σχέση με τη θυγατρική της εταιρία Ρουμανίας M.J. MAILLIS Romania S.A: Σε συνέχεια των όσων έχουν σχετικά δημοσιοποιηθεί στο κεφάλαιο 2.24 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακού Δελτίου της από 30-6-2014 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  την οποία έχει υποβάλει η εταιρία H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l.για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, μετά την από 10-9-2014 έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ρουμανίας, η Εταιρία προχωρά στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στη Ρουμανία για την απόκτηση των 1.912.486 μετοχών που έχουν εκδοθεί από τη θυγατρική της εταιρία S.C. M.J. MAILLIS ROMANIA S.A., και αντιπροσωπεύουν το 0,65% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας, στη τιμή των 0,1 Ρουμανικού Λέι/ ανά μετοχή και συνολικά 191.248,60 Ρουμανικά Λέι, ήτοι, ισόποσο με 43,264.02 Ευρώ (η «Δημόσια Πρόταση στη Ρουμανία»). Η περίοδος εγγραφής για την αποδοχή της εν λόγω Δημόσιας Πρότασης στη Ρουμανία είναι 15 εργάσιμες ημέρες και θα λάβει χώρα από 19 Σεπτεμβρίου 2014 έως 9 Οκτωβρίου 2014. Η Δημόσια Πρόταση στη Ρουμανία δεν επιφέρει ουδεμία επιρροή στη λειτουργία της Εταιρίας, ούτε στη διαδικασία της από 30-6-2014 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που διεξάγεται ήδη στην Ελλάδα.