ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 3340/2005: Γνωστοποιηση σημαντικων μεταβολων ποσοστων μετοχων σε δικαιωματα ψηφου

Η εταιρία Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (η “Εταιρία”) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την με αριθμ. 1/434/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., καθώς και σύμφωνα με το ν. 3340/2005 και την με αριθ. 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.,

α) ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε σύμφωνα με τα άρθρα 9 του ν. 3556/2007 και 13 του ν. 3340/2005, την 13η Οκτωβρίου 2014, ο Μιχαήλ Μαίλλης του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της από 30-6-2014 υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της εταιρίας ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l., για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, την 9η Οκτωβρίου 2014 διέθεσε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 32.962.082 μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 10,21% περίπου. Οι ως άνω μετοχές μεταβιβάσθηκαν στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης και αποτελούν το σύνολο των μετοχών που κατείχε ο Μιχαήλ Μαίλλης στην Εταιρία άμεσα, στο όνομά του και έμμεσα, μέσω της εταιρίας Horqueta Holdings Limited (ήτοι, 18.804.058 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 2.162.466 Ευρώ και 14.158.024 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.628.172 ευρώ, αντίστοιχα). Κατόπιν τούτων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Μιχαήλ Μαίλλης στην Εταιρία  μεταβλήθηκε από το 10,21% σε 0%.

και

β) ότι μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3340/2005 και την με αριθ. 3/347/2005 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., την 13η Οκτωβρίου 2014, η εταιρία HORQUETA HOLDINGS LIMITED με έδρα στις Παρθένους Νήσους, ως νομικό πρόσωπο που  ελέγχεται έμμεσα από τον Μιχάλη Μαϊλλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (β) (iv) της με αριθ. 3/347/2005 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ, την 9η Οκτωβρίου 2014 διέθεσε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης στην τιμή της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Εταιρία, ήτοι 14.158.024 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.628.172 ευρώ.