ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποιηση σημαντικων μεταβολων ποσοστων μετοχων σε δικαιωματα ψηφου

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν. 3556/2007, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε την 14 Οκτωβρίου 2014, ότι η εταιρεία ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l., στα πλαίσια της από 30-6-2014 υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, την 9 Οκτωβρίου 2014, απέκτησε, από αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους, 43.074.071 μετοχές ή ποσοστό 13,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ο Προτείνων απέκτησε επίσης, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 29.469.481 μετοχές της Εταιρίας από την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και 1.438.929 μετοχές από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ή ποσοστό 9,57% και ως εκ τούτου έχει στην κυριότητά του, την 9η Οκτωβρίου 2014, συνολικά 309.552.635 μετοχές ή ποσοστό 95,86% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας .

Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, οι  εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στη ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. (που κατέχει άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας) και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ’ αυτής,  υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) ν.3556/2007.

Κατόπιν τούτων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία  άμεσα, η HIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. και έμμεσα, οι H.I.G. Bayside Advisors II LLC  και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited, μεταβλήθηκε από 79,037% σε 95,86% περίπου.