ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών ποσοστών μετόχων σε δικαιώματα ψήφου. – ANNOUNCEMENT OF REGULATED INFORMATION ACCORDING TO LAW 3556/2007: Notification of significant change in percentage of voting rights.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου  2014- Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν. 3556/2007, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε την 26 Νοεμβρίου  2014, ότι η εταιρία ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. («Προτείνων»), δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/696/3.11.2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την άσκηση από τον Προτείνοντα του δικαιώματός του εξαγοράς των εναπομεινασών μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 27 α του ν. 3461/2006 («squeeze – out»), απέκτησε, κατά τη διαδικασία του squeeze – out, τις εναπομείνασες 10.036.927 μετοχές εκδόσεώς της Εταιρίας ήτοι ποσοστό 3,108%, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, η εταιρία  HIG 46 Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. έχει στην κυριότητά της την 24η Νοεμβρίου 2014 συνολικά 322.925.288 μετοχές ή ποσοστό 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Σύμφωνα με την ως άνω γνωστοποίηση, οι  εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στη ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. (που κατέχει άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας) και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ’ αυτής,  υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) ν.3556/2007.

Κατόπιν τούτων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία  άμεσα, η HIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. και έμμεσα, οι H.I.G. Bayside Advisors II LLC  και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited, μεταβλήθηκε από 95,86% (που είχε ανακοινωθεί δυνάμει της τελευταίας, από 13.10.2013 ενημέρωσης προς την Εταιρία), σε 100%

Athens, November 26, 2014- Pursuant to Article 14 par. 3 of Law 3556/2007, “M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES” (hereinafter “the Company”) announces, according to the notification received on November 26, 2014, Η.I.G Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. (the “Oferror”), pursuant to resolution no. 1/696/03.11.2014 of the Board of Directors of the Hellenic Capital Market Commission (HCMC) on the Offeror’s squeeze-out right according to articles 27 and 27 a of L. 3461/2006, acquired, in the frame of said squeeze-out procedure, the remaining 10,036,927 shares of the Company, i.e. a percentage of 3.108% of the Company’s share capital and voting rights. As per above notification, on the 24th of November 2014, H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. has in its possession in total 322.925.288 shares or a percentage of 100% over the Company’s paid up share capital and voting rights.

As per above notification, H.I.G. Bayside Advisors II LLC and H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited have an equal share (50%-50%)  and have agreed to exercise jointly the control over H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. (which holds the voting rights of the Company directly) within the meaning of art. 3 paragraph 1 (cc) of Law 3556/2007 .

As a result, the percentage of voting rights held in the Company, directly by H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. and indirectly by H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited and H.I.G. Bayside Advisors II LLC changed from 95,86% (which was announced following the last notification to the Company, on October 13, 2014) to 100%.