ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007

Αθήνα 22 Μαρτίου 2010 – Η Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ένας παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της δευτερογενούς συσκευασίας, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: MAIK) γνωστοποιεί ότι:

«Σε συνέχεια των από 27/01/2010 και 29/01/2010 ανακοινώσεών μας, το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε σήμερα νέα προσωρινή διαταγή, με την οποία αναστέλλει περαιτέρω την εκτέλεση της πράξης της Νομαρχίας Βοιωτίας, που διέτασσε την διακοπή λειτουργίας της μονάδας των Οινοφύτων. Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η απαιτούμενη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων – η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύνταξής της – καθώς και η τυχόν απαιτούμενη άδεια διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Επισημαίνεται και πάλι ότι, με τη νέα υποδομή περιβαλλοντικής προστασίας, που πλέον διαθέτει το εργοστάσιο Οινοφύτων, μετά την επένδυσή μας, ύψους 4 εκατομμυρίων Ευρώ, σε αντιρρυπαντική τεχνολογία αιχμής, το εργοστάσιο των Οινοφύτων καθίσταται «πράσινη» βιομηχανική μονάδα»