ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποιηση σημαντικων μεταβολων ποσοστων μετοχων σε δικαιωματα ψηφου

Αθήνα, 1 Iουλίου  2014- Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν. 3556/2007, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε την 30-6-2014 (Ι) από τις εταιρείες  Grace Bay II Holdings S.a.r.l, H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited και (ΙΙ) από την εταιρεία ΗIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l., τα εξής:

Ι.

-       Η εταιρεία Grace Bay II Holdings S.a.r.l. (η οποία κατείχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου επί της Εταιρείας) μεταβίβασε την 30 Ιουνίου 2014, 87.961.646 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 27,24% περίπου, με αποτέλεσμα οι μετοχές και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία να είναι πλέον μηδέν (0). Οι εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στην Grace Bay II Holdings S.a.r.l και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχό της, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) του ν. 3556/2007.

ΙΙ.

-       Η εταιρεία HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl: α) την 27 Iουνίου 2014 απέκτησε 147.608.508 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 45,71% περίπου και β) την 30 Ιουνίου 2014 απέκτησε 87.961.646 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 27,24% περίπου. Συνεπώς, η εταιρεία HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl, απέκτησε συνολικά 235.570.154 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και τα αντίστοιχα εξ αυτών δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ίσο με 72,95% περίπου. Σύμφωνα με αυτές τις ανακοινώσεις, οι  εταιρείες H.I.G. Bayside Advisors II LLC και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited συμμετέχουν με ποσοστό 50% εκάστη στη ΗIG Luxembourg Holdings 46 Sarl (που κατέχει άμεσα τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας) και έχουν συμφωνήσει να ασκούν από κοινού τον έλεγχο επ’ αυτής,  υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (γγ) ν.3556/2007.

Κατόπιν τούτων, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν στην Εταιρεία  άμεσα, η HIG Luxembourg Holdings 46 S.a.r.l. και έμμεσα, οι H.I.G. Bayside Advisors II LLC  και H.I.G. Europe Capital Partners GP Limited, ανέρχεται σε 72,95% περίπου.