ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ “H.I.G. LUXEMBOURG HOLDINGS 46 S.a.r.l”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3461/2006, γνωστοποιεί,  ότι, κατά τη συνεδρίαση του της 4ης Σεπτεμβρίου 2014, κατήρτισε την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, που κατέθεσε την 30η Ιουνίου 2014, για την απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η εταιρεία H.I.G. Luxembourg Holdings 46 S.à.r.l., λόγω απόκτησης του 72,95% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδεύεται από την από 4 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου της Εταιρείας “Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.”.

Η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.maillis.gr) και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/) από την 8 Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, αντίτυπα αυτών των εγγράφων θα είναι διαθέσιμα από την ανωτέρω ημερομηνία και καθ’ όλη την Περίοδο Αποδοχής στα γραφεία της Εταιρείας (Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64, Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 – 6285000) και στα γραφεία του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (οδός Φιλελλήνων 10, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 – 3720000).

 ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ