Ανακοινωση – Αριθμος Μετοχων και Δικαιωματων Ψηφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και το διακριτικό τίτλο “Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στις 04.05.2011, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή, 27 Μαϊου 2011, ανέρχεται σε 73.176.746.